Τελ. ενημέρωση:

   01-Jun-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 26(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2009, 240-245

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράταση QTc σε νοσηλευόμενους ψυχιατρικής κλινικής. Μελέτη επιπολασμού

Γ. Ναλμπαντίδης,1 Π. Ρώσης,1 Α. Δρυμωνίτης,2 Ι. Σαπαρδάνης,3 Α. Χατζηστεφάνου1
1Κλινική «Ασκληπιείον AE», Θεσσαλονίκη
2Α΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
3Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Πολλά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε ψυχικά πάσχοντες παρουσιάζουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από το καρδιαγγειακό, όπως παράταση του QTc διαστήματος. Η παράταση του QTc και η διασπορά του αποτελούν δείκτες αρρυθμιογόνου δράσης φαρμάκων. Οι ασθενείς με παράταση του QTc πιθανόν να κινδυνεύουν από αιφνίδιο θάνατο. Ο επιπολασμός παράτασης του QTc σε νοσηλευόμενους σε ελληνικά ιδιωτικά ψυχιατρικά ιδρύματα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη επιπολασμού έλαβαν μέρος 46 άνδρες και 47 γυναίκες νοσηλευόμενοι στην κλινική «Ασκληπιείον ΑΕ». Η μέση ηλικία τους ήταν 57,8 (±15,2) έτη. Πενήντα ασθενείς έπασχαν από ψυχωσική διαταραχή. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε 3 ηλικιακές ομάδες: 20–39, 40–59 και >=60 ετών. Στους ασθενείς πραγματοποιήθηκε ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος, προσδιορισμός του QTc με τις μεθόδους των Bazett και Fridericia και καταμετρήθηκε ο αριθμός των φαρμάκων που ελάμβαναν και δρούσαν επί του QTc.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση διάρκεια του QTc ήταν 398,16 (±31,99) msec. Ο επιπολασμός παράτασης του QTc ήταν 3,23% (1,11–9,07%, CI 95%). Οι ασθενείς με παράταση ήταν άνδρες, με διάμεση ηλικία 54,7 (30,0–70,0) έτη. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη διάρκεια του QTc μεταξύ των φύλων, μεταξύ των ομάδων λήψης διαφορετικών αριθμών φαρμάκων, μεταξύ των ομάδων διαφορετικών παθήσεων και μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 20–39, 40–59 και >=60 ετών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο επιπολασμός παράτασης του QTc βρέθηκε μικρότερος από προηγούμενες μελέτες. Η μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στη διάρκεια του QTc μεταξύ φύλων, ηλικιακών ομάδων και ομάδων λήψης διαφορετικού αριθμού φαρμάκων δεν αναιρεί τη σημασία της παράτασης και της παρακολούθησης του QTc στην κλινική πράξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιφνίδιος θάνατος, Αντικαταθλιπτικά, Αντιψυχωσικά, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής