Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):58-64

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 9: “Φροντίστε για την ασφάλειά σας στην εργασία σας”

Ι.Θ. Βλαχαντώνη,1 K. Kuhn2
1Kέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ), Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,
2Federal Institute For Occupational Safety and Health Strategy and Principle Affairs (BAUA), Dortmund, DE

Καθώς τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανέρχονται παγκοσμίως στα 350,000, και εξηγούν πάνω από 10 εκατομμύρια χρόνια χαμένης υγειούς ζωής DALYs του ενεργού οικονομικού πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν ένα πάγκοινο πρόβλημα της δημόσιας υγείας το οποίο ζητά επειγόντως αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Παρόλο που εργασιακοί τομείς όπως ο κατασκευαστικός τομέας, ο τομέας της γεωργίας, των μεταφορών και της βιομηχανίας παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά ατυχημάτων, πρόσφατες ευρωπαϊκές μελέτες έδειξαν μια κοινή καθοδική πορεία θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στις ανεπτυγμένες χώρες. Η έρευνα που σχετίζεται με πιθανούς παράγοντες κινδύνου, όπως δημογραφικούς, συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς παραμένει ακόμα ανεπαρκής καθώς κάθε χώρα αναφέρει και διαφορετικά παραδείγματα. Αυτή η εργασία στοχεύει: (α) να περιγράψει την έκταση του προβλήματος και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των εργατικών ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (β) να επισημάνει τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, και (γ) να παρουσιάσει τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν αποτελεσματικά την πιθανότητα των εργατικών ατυχημάτων. Οι πληροφορίες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία μηνυμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Aτύχημα, Eπάγγελμα, Eργασία, Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής