Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):52-57

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 8: «Χρησιμοποιείτε ασφαλή προϊόντα»

M. Barrow
Consumer Safety UK

Ο ρόλος της κατανάλωσης ή χρήσης προϊόντων κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός. Έχει εκτιμηθεί ότι περίπου 70 % όλων των ακούσιων τραυματισμών στο σπίτι ή κατά τον ελεύθερο χρόνο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετίζονται με τα καταναλωτικά προϊόντα. Oι ομάδες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Ωστόσο, πολλά από τα ατυχήματα, και ειδικά αυτά που οφείλονται στη χρήση παιχνιδιών, μπορούν να προληφθούν μέσω της υιοθέτησης απλών αλλά πολύ σημαντικών πρακτικών. Αυτή η εργασία στοχεύει: (α) να περιγράψει την έκταση του προβλήματος και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ατυχημάτων που προκαλούνται από την κατανάλωση ή χρήση προϊόντων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) να επισημάνει τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, και (γ) να παρουσιάσει τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν την πιθανότητα ατυχημάτων που προέρχονται από κατανάλωση ή χρήση προϊόντων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές έχουν συμπεριληφθεί στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων, προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την πρόληψη των ακούσιων τραυματισμών. Κύρια έμφαση του σχετικού πεδίου του Eυρωπαϊκού Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων έχει δοθεί στα παιδιά δεδομένου ότι αποτελούν την πιο ευπαθή κατηγορία για ατυχήματα που οφείλονται σε κατανάλωση ή χρήση προϊόντων.

Λέξεις ευρετηρίου: Aτυχήματα από προϊόντα, Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων, Παιδική ασφάλεια, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής