Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):46-51

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 7: «Αθληθείτε με ασφάλεια»

Γ. Λαβράνος1, Ν. Σκεντέρης2, Β. Καλαμπόκη1, G. Masanoti3, Ε.Θ. Πετρίδου1
1Kέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ), Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,
2Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
3Department of Medical-Surgery Speciality and Public Health, University of Perugia

Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι σημαντικό τμήμα της καθημερινότητας, ειδικότερα των νέων. Δεδομένου ότι οι τραυματισμοί κατά την άθληση αντιστοιχούν περίπου στο 20% των ατυχημάτων στο σπίτι και κατά τον ελεύθερο χρόνο καθώς και ότι αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και αναπηρίας, ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η ύπαρξη επιδημιολογικής γνώσης που θα συντελέσει στην ανάπτυξη πρακτικών πρόληψης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εργασία στοχεύει: (α) να περιγράψει την έκταση του προβλήματος και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των αθλητικών ατυχημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) να επισημάνει τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, και (γ) να παρουσιάσει τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν την πιθανότητα αθλητικών ατυχημάτων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές έχουν συμπεριληφθεί στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων, προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την πρόληψη των ακούσιων τραυματισμών.

Λέξεις ευρετηρίου: Aθλήματα, Ευρωπαϊκός Κώδικας Κατά των Ατυχημάτων, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής