Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2008, 25(Συμπληρωματικό τεύχος 1):11-18

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mήνυμα 1: «Οδηγείτε με ασφάλεια»
Mήνυμα 2: «Φροντίστε για την ασφάλειά σας ως χρήστης του δρόμου»

M. Segui-Gomez,1,2 F.J. Lopez-Valdes,1 A. Τσιριγώτη,3 A. Ντιναπόγιας3
1European Center for Injury Prevention, Department of Preventive Medicine and Public Health, Medical School, University of Navarra , Pamplona, Spain
2Department of Health Policy and Management, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, US
3Kέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ), Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη των 25, περίπου 43.000 άτομα πεθαίνουν ετησίως από τροχαία ατυχήματα. Παρόλα αυτά, τα τροχαία καθώς και οι συνέπειες αυτών μπορούν να προληφθούν εάν υιοθετηθούν κατάλληλες πρακτικές, πολιτικές, στρατηγικές και κανόνες οδικής ασφάλειας. Αυτή η εργασία στοχεύει: (α) να περιγράψει την έκταση του προβλήματος και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) να επισημάνει τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου, και (γ) να παρουσιάσει τις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές που μειώνουν την πιθανότητα τροχαίων ατυχημάτων. Μερικές από αυτές τις πρακτικές έχουν συμπεριληφθεί στον Eυρωπαϊκό Kώδικα Κατά των Aτυχημάτων, προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί σχετικά με την πρόληψη των ακούσιων τραυματισμών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, Eυρωπαϊκός Κώδικας Kατά των Ατυχημάτων, Οδηγοί, Οδική ασφάλεια, Πεζοί, Πρόληψη, Τροχαία ατυχήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής