Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008, 781-785

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βελτιστοποίηση των εξετάσεων πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ειδικού λογισμικού

Σ. Νανάς, Β. Γεροβασίλη, Σ. Πουλάκη, Α. Μπούχλα, Ε. Τριποδάκη, Θ. Λούκας, Χ. Ρούτση, Χ. Ρούσσος
Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Το σύστημα εξετάσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση των φοιτητών. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων επιλέγεται κατά κανόνα από το διδάσκοντα με βάση την κρίση και την εμπειρία του. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός προγράμματος αξιολόγησης των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που δίνονται στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναπτύχθηκε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα, με τη βοήθεια του οποίου δημιουργήθηκαν βάσεις ερωτήσεων, όπου μεταφέρθηκε το σύνολο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των φοιτητών Ιατρικής. Για όλες τις ερωτήσεις της βάσης υπολογίστηκαν οι συντελεστές ευκολίας και διακριτικότητας. Ο συντελεστής διακριτικότητας αντανακλά τη διακριτική ικανότητα της ερώτησης, δηλαδή το κατά πόσο έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας στους φοιτητές με υψηλή βαθμολογία. Αξιολογήθηκαν 95 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που είχαν χρησιμοποιηθεί σε πληθυσμό 176±76 (72-441) φοιτητών. Για την αξιολόγηση των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε ειδικός σαρωτής και λογισμικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ερωτήσεις που αξιολογήθηκαν είχαν απαντηθεί σωστά από τους φοιτητές σε ποσοστό (ποσοστό επιτυχίας) 53±22%. Ως συνιστώμενης δυσκολίας αξιολογήθηκαν 15/95 ερωτήσεις (16%), ενώ 13/95 (14%) θεωρήθηκαν ως «υψηλής δυσκολίας-μη αποδεκτής» και 21/95 (22%) ως «υψηλής ευκολίας-μη αποδεκτής». Άριστη διακριτικότητα είχαν 38/95 ερωτήσεις (40%), ενώ διαπιστώθηκαν 16/95 ερωτήσεις με κακή διακριτικότητα (17%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η επιλογή των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με μόνο κριτήριο την κρίση του διδάσκοντα φαίνεται ότι δεν επαρκεί για τη δημιουργία ενός κατά το δυνατόν αντικειμενικού συστήματος εξετάσεων. Η χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού είναι ένας εύκολος και ασφαλής τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, Ιατρική εκπαίδευση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής