Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008, 762-770

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη.
Επίδραση στην επιβίωση και την εμφάνιση προσθίου μηριαίου πόνου

Π. Μπαλτόπουλος
Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης, Εργαστήριο Λειτουργικής Ανατομικής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, 6η Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «ΚΑΤ», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προοπτικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κλινικών αποτελεσμάτων της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Παρακολουθήθηκε σειρά 164 ασθενών (176 αρθροπλαστικές), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου με πρόθεση τύπου Furlong με πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη για χρονικό διάστημα 11-14 ετών (μέσος όρος 12,8 έτη). Διενεργήθηκε κλινική και ακτινολογική ανάλυση. Για την ακτινολογική αξιολόγηση της μηριαίας πρόθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι ζώνες Gruen και για την κοτυλιαία πρόθεση οι ζώνες DeLee και Charnley. Για να αξιολογηθεί η σταθερότητα της μηριαίας πρόθεσης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Engh. Το κλινικό αποτέλεσμα αξιολογήθηκε με την κλίμακα Harris.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο μέσος όρος της κλίμακας Harris (Harris hip score) προεγχειρητικά ήταν 46 βαθμοί (εύρος κατανομής 28-63) και μετεγχειρητικά 85 βαθμοί (εύρος κατανομής (67-96), όπως καταγράφηκε στην τελευταία αξιολόγηση. Ο μέσος όρος της κλίμακας Engh ήταν 23. Κανένα ισχίο δεν υποβλήθηκε σε επέμβαση αναθεώρησης λόγω άσηπτης χαλάρωσης της μηριαίας πρόθεσης μέχρι την τελευταία αξιολόγηση. Το ποσοστό εμφάνισης προσθίου μηριαίου πόνου ήταν χαμηλό (1,21%). Η ανάλυση επιβίωσης παρουσιάζει άριστα αποτελέσματα (95,8% στο τελικό σημείο).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κλινικά και τα ακτινολογικά αποτελέσματα της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, τύπου Furlong με επικάλυψη υδροξυαπατίτη, είναι ενθαρρυντικά, χαρακτηρίζοντας την πρόθεση αξιόπιστη και ασφαλή για τις αρθροπλαστικές ισχίων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ολική αρθροπλαστική ισχίου, Υδροξυαπατίτης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής