Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2009
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008, 707-719

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχολογικών και των συμπεριφορικών συμπτωμάτων της νόσου Alzheimer

Π. Αλεξόπουλος,1 Φ. Γουρζής2
1Psychiatrische und Psychotherapeutische Klinik, Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg, Universitatsklinikum Erlangen, Erlangen, Deutschland
2Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο

Η συχνότητα της νόσου Alzheimer (NA) αυξάνει με ταχύτατους ρυθμούς, τείνοντας να λάβει διαστάσεις επιδημίας. Τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα (ΣΨΣ) αποτελούν συχνά τμήμα της κλινικής εικόνας της νόσου και η εμφάνισή τους σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση ως προς την εξέλιξη της νόσου. Η αντιμετώπισή τους συνιστά πρόκληση λόγω της σημασίας τους για την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικείων τους. Η εφαρμογή μη φαρμακολογικών μεθόδων αποτελεί το πρώτο βήμα στον έλεγχο αυτών των συμπτωμάτων. Όταν οι μη φαρμακολογικές μέθοδοι αποβούν ανεπαρκείς, τότε η φαρμακοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κλινικής εικόνας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων φαρμάκων παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος αναφορικά με τον έλεγχο των ΣΨΣ της NA. Μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τη θεραπεία των ΣΨΣ πραγματοποιήθηκε μέσω των μηχανών αναζήτησης MEDLINE και PubΜed. Τα αντικαταθλιπτικά φαίνεται να είναι αποτελεσματικά αποκλειστικά και μόνο στην αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων της ΝΑ. Οι αναστολείς της χολινεστεράσης γενικά έχουν μια κλινικά περιορισμένη, αλλά στατιστικά σημαντική συμβολή στον έλεγχο των ΣΨΣ. Οι μέχρι σήμερα μελέτες της δράσης των κλασικών αντιψυχωσικών δείχνουν μια μικρή, στην καλύτερη περίπτωση, δραστικότητα έναντι των ανωτέρω συμπτωμάτων, ενώ προκαλούν συχνότατα ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα αποτελέσματα των μελετών της συμβολής των άτυπων αντιψυχωσικών δείχνουν μια μέτρια αλλά στατιστικά σημαντική αποτελεσματικότητα, ενώ η χορήγησή τους σε χαμηλές δόσεις σπάνια προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες. Η χορήγηση άτυπων αντιψυχωσικών σε ομάδες πληθυσμού μεγάλης ηλικίας σχετίστηκε με αύξηση της θνησιμότητας. Νεότερες αναδρομικές πληθυσμιακές μελέτες κατέδειξαν όμως ότι τα άτυπα αντιψυχωσικά προκαλούν την ίδια, εάν όχι μικρότερη, αύξηση της θνησιμότητας με τα κλασικά αντιψυχωσικά. Τα δεδομένα που αφορούν στη δράση της μεμαντίνης και της καρβαμαζεπίνης είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Το βαλπροϊκό νάτριο δεν φαίνεται να συμβάλλει στη θεραπεία των ΣΨΣ.

Λέξεις ευρετηρίου: Νευροψυχιατρικά συμπτώματα, Νόσος Alzheimer, Φαρμακευτική θεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής