Τελ. ενημέρωση:

   10-Dec-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, 622-630

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

O επαγγελματικός καρκίνος στην Ελλάδα

Λ. Χατζή,1 Ε. Σολιδάκη,1 Μ. Κογεβίνας1,2
1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο,
2Centre for Research in Environmental Epidemiology, Barcelona, Ισπανία

ΣΚΟΠΟΣ Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με τον επαγγελματικό καρκίνο και εκτιμάται ο αριθμός των περιπτώσεων και των θανάτων από καρκίνο που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε επαγγελματικές εκθέσεις στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για την εκτίμηση του αριθμού των καρκίνων που αποδίδονται σε επαγγελματικές εκθέσεις στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε η αναλογία επαγγελματικών καρκίνων επί του συνόλου των καρκίνων, όπως υπολογίστηκε σε μελέτες για τον πληθυσμό των ΗΠΑ και διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Η αναλογία αυτή εφαρμόστηκε στον αριθμό των θανάτων από καρκίνο του έτους 2002 και στον αριθμό των νέων περιπτώσεων καρκίνου στον ελληνικό πληθυσμό (στατιστικά στοιχεία από Globocan-IARC).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο αριθμός των θανάτων και των νέων περιπτώσεων επαγγελματικού καρκίνου στον ελληνικό πληθυσμό κυμαίνεται σε 500 θανάτους περίπου το χρόνο (680 νέες περιπτώσεις), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις σκανδιναβικές χώρες, και έως 1.700 περίπου θανάτους το χρόνο (2.700 νέες περιπτώσεις) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τον πληθυσμό των ΗΠΑ. Σε σχέση με τις ειδικότερες εντοπίσεις του καρκίνου, ο μεγαλύτερος αριθμός περιπτώσεων που αποδίδονται σε εργασιακές εκθέσεις αφορά στον καρκίνο του πνεύμονα και της ουροδόχου κύστης, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες θανάτους για κάθε εντόπιση. Άλλοι συχνοί επαγγελματικοί καρκίνοι είναι το μεσοθηλίωμα, που αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στην έκθεση στον αμίαντο, οι λευχαιμίες και τα λεμφώματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην Ελλάδα, επίσημα έχει καταγραφεί μόνο μία περίπτωση επαγγελματικού καρκίνου τα έτη 2003, 2004 και 2005, αριθμός πολύ μικρότερος ακόμα κι από τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις. Η ελλιπής αναγνώριση του εργασιακού καρκίνου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την αποτελεσματική πρόληψή του στην Ελλάδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματικός καρκίνος, Καρκίνος λάρυγγα, Καρκίνος ουροδόχου κύστης, Καρκίνος πνεύμονα, Λευχαιμία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής