Τελ. ενημέρωση:

   10-Dec-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, 609-621

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η αξία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος ως προεγχειρητική εξέταση ρουτίνας

Ε. Χατζητρύφωνος, Σ. Σαουλίδης, Ι. Τσιμπούκη, Α. Μπένος
Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η συστηματική ανασκόπηση των εργασιών που ερευνούν το ρόλο του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) ρουτίνας στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Καταγράφηκε η συχνότητα του παθολογικού προεγχειρητικού ΗΚΓ, των περιεγχειρητικών επιπλοκών, καθώς επίσης η συχνότητα τροποποίησης της κλινικής αντιμετώπισης των ασθενών σε περίπτωση παθολογικών καταγραφών. Υπολογίστηκε η προγνωστική αξία του προεγχειρητικού ΗΚΓ και πραγματοποιήθηκε ποιοτική αξιολόγηση των ερευνών που ανασκοπήθηκαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανασκοπήθηκαν 24 έρευνες και υπολογίστηκαν οι παραπάνω εκβάσεις. Η θετική προγνωστική αξία του προεγχειρητικού ΗΚΓ σχετικά με την τροποποίηση της κλινικής αντιμετώπισης κυμάνθηκε από 0-0,36 (0-36%), ενώ η αντίστοιχη για την εμφάνιση περιεγχειρητικής επιπλοκής κυμάνθηκε σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή από 0-0,017 (0-1,7%). Τα στοιχεία που λαμβάνουν γενικά υπόψη τους οι ερευνητές στη διατύπωση των συστάσεών τους είναι η ηλικία των ασθενών, η κλινική τους κατάσταση, οι πληροφορίες που προκύπτουν με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση και το είδος της επέμβασης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στους ασθενείς σχετικά καλής κλινικής κατάστασης, όπως και στους νεότερους ασθενείς, φαίνεται ότι το προεγχειρητικό ΗΚΓ γενικά δεν προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα. Σε μικρό μόνο ποσοστό φαίνεται να προκαλεί τροποποίηση της κλινικής αντιμετώπισης του ασθενούς και σε μικρότερο ποσοστό προσθέτει επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με τις ήδη γνωστές από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Αρκετοί συγγραφείς υποστηρίζουν την προεγχειρητική καταγραφή μόνο επί ενδείξεων που προκύπτουν από το ιστορικό και την κλινική εξέταση, καθώς επίσης σε περίπτωση όπου προγραμματίζεται επέμβαση υψηλού κινδύνου. Προκειμένου να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αξία του προεγχειρητικού ΗΚΓ ρουτίνας κρίνεται αναγκαία η πραγματοποίηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων πολυκεντρικών μελετών με διαστρωματωμένη ανάλυση των δεδομένων.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπλοκές, Hλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), Κλινική αντιμετώπιση, Προεγχειρητικός, Ρουτίνα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής