Τελ. ενημέρωση:

   10-Dec-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, 577-583

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς.
H περίπτωση του υποψήφιου δότη και λήπτη ιστών ή οργάνων για μεταμόσχευση

Α. Βάρκα-Αδάμη,1 Σ. Αδάμης2
1TEI Αθήνας, Αθήνα
2Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η συναίνεση του ασθενούς σε κάθε ιατρική επέμβαση αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος αυτονομίας και αυτοδιάθεσης του ασθενούς, που θεμελιώνεται στο σύνταγμα, σε διεθνείς συμβάσεις και σε κοινούς νόμους. Η εγκυρότητα, όμως, της συναίνεσης προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση του ασθενούς για τη φύση και τους κινδύνους που συνεπάγεται η συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Στην καθημερινή πρακτική, το πρόβλημα είναι να μπορεί να αποδείξει ο ιατρός ότι της συναίνεσης του ασθενούς προηγήθηκε πλήρης, εμπεριστατωμένη και ειδική για την περίπτωσή του ενημέρωση, δεδομένου ότι ανύπαρκτη ή πλημμελής ενημέρωση καθιστά άκυρη τη συναίνεση και στοιχειοθετεί την ποινική ή την αστική ευθύνη του ιατρού. Στην παρούσα μελέτη αναλύεται ειδικότερα η ιατρική υποχρέωση της ενημέρωσης του υποψήφιου δότη και λήπτη ιστού ή οργάνου για μεταμόσχευση, ως απαραίτητη προϋπόθεση του κύρους της συναίνεσής τους στις χειρουργικές επεμβάσεις της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενημέρωση, Λήπτης-δότης οργάνων, Μεταμόσχευση, Συναίνεση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής