Τελ. ενημέρωση:

   10-Dec-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008, 559-565

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αγγειοσυσπαστικά φάρμακα κατά τη διάρκεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης

Θ. Ξάνθος, Δ. Παπαδημητρίου
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή (ΚΑ) αποτελεί μια από τις πλέον επείγουσες ιατρικές καταστάσεις. Η επινεφρίνη και η βαζοπρεσίνη είναι τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα αγγειοσυσπαστικά φάρμακα στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

ΣΚΟΠΟΣ Η ανασκόπηση των μελετών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της επινεφρίνης και της βαζοπρεσίνης στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναζητήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως Medline, CINAHL, EMBASE, Cochrane Review, με χρήση λέξεων-κλειδιών, όπως επινεφρίνη, βαζοπρεσίνη, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν βιβλία γνωστά στους συγγραφείς. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2004 και η έρευνα επαναλήφθηκε τον Ιανουάριο 2005.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο η επινεφρίνη όσο και η βαζοπρεσίνη ασκούν ευεργετική δράση στην ανάκτηση της αυτόματης κυκλοφορίας μετά από ΚΑ. Η β1-δράση τους στο μυοκάρδιο έχει συσχετιστεί με ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο κλινικές μελέτες απέτυχαν να αναδείξουν κάποιο επιβεβαιωμένο ευεργετικό αποτέλεσμα στην επιβίωση. Ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερος, αλλά δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κανένα αγγειοσυσπαστικό φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την επιβίωση σε ανθρώπους, μετά από ΚΑ. Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός μεγάλων πολυκεντρικών μελετών με κοινά και προκαθορισμένα καταληκτικά σημεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Βαζοπρεσίνη, Επινεφρίνη, Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής