Τελ. ενημέρωση:

   16-Oct-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2008, 487-492

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λοίμωξη από Helicobacter pylori: Ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια;

Γ.Ι. Λαζαράκη,1 Α.Ι. Χατζητόλιος,1 Κ. Σαββόπουλος,1 Σ.Α. Μεταλλίδης,1 Ν. Ελευθεριάδης,1 Μ. Χατζηδημητρίου,2 Ε. Δημητρακούδη,3 Γ.Ν. Ζιάκας1
1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
2Μικροβιολογικό Τμήμα,
3Α΄ Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Μελέτη της πιθανής σχέσης της χρονίας λοίμωξης από Helicobacter pylori (Hp) με τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΙΑΕΕ), αφού πρόσφατα πολλοί ερευνητές έχουν συσχετίσει την παρουσία χρονίας λοίμωξης με την αγγειακή φλεγμονώδη απόκριση και την αθηρογένεση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 102 ασθενείς (54 γυναίκες, μέσος όρος ηλικίας 75,44±19 έτη) με ΙΑΕΕ (εμβολικό, θρομβωτικό ή παροδική ισχαιμία) και 76 ασθενείς ελέγχου παρόμοιας ηλικίας και φύλου (39 γυναίκες, μέσος όρος ηλικίας 71,2±17 έτη) για αντισώματα Hp IgG και CagA Hp. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε μοντέλο πολυπαραγοντικής ανάλυσης που αξιολόγησε τις πιθανές συσχετίσεις με δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα, κολπική μαρμαρυγή και αρτηριακή υπέρταση. Μελετήθηκαν οι δείκτες φλεγμονής που συσχετίζονται με την αθηροσκλήρυνση (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, ινωδογόνο και ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, ΤΚΕ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ασθενείς και τα άτομα της ομάδας ελέγχου ήταν συγκρίσιμα ως προς το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το σακχαρώδη διαβήτη και το κάπνισμα (Ρ>0,1). Αντισώματα Hp IgG ανιχνεύτηκαν στο 54,9% των ασθενών και στο 48,68% της ομάδας ελέγχου (Ρ=0,439). Αντισώματα έναντι CagA Hp ανιχνεύτηκαν σε 12 από 102 ασθενείς και σε 30 από 76 άτομα της ομάδας ελέγχου (Ρ<0,05). Στην ομάδα των ασθενών, 47/57 οροθετικοί για Hp και 34/45 οροαρνητικοί είχαν υψηλά επίπεδα CRP (Ρ<0,01). Στην ομάδα ελέγχου, 30/37 (81,08%) οροθετικοί και 22/39 (56,41%) οροαρνητικοί είχαν υψηλά επίπεδα CRP (Ρ<0,03). Σαράντα τέσσερις από 57 (77,19%) οροθετικούς και 31 από 45 (68,8%) οροαρνητικούς ασθενείς παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα ινωδογόνου (Ρ<0,01). Είκοσι τέσσερις από 37 (64,86%) οροθετικούς και 20 από 39 (51,28%) οροαρνητικούς συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα ινωδογόνου (Ρ<0,03).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η λοίμωξη από Hp δεν βρέθηκε να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ισχαιμική αγγειακή νόσο.

Λέξεις ευρετηρίου: Aγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Aντισώματα CagA, Aρτηριοσκλήρωση, Ελικοβακτηρίδιο πυλωρού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής