Τελ. ενημέρωση:

   16-Oct-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2008, 481-486

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση λεμφαδένα φρουρού και μεταστατικής νόσου στο καρκίνωμα του μαστού

Β. Τζελέπη, Μ. Γκέρμπεση, Π. Αρουκάτος, Α. Λιάβα, Χ.Δ. Σκόπα
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Τα τελευταία χρόνια, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη Χειρουργική Ογκολογία. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας προσδιορισμού της κατάστασης των μασχαλιαίων λεμφαδένων σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, με βάση την παρουσία ή μη μεταστατικής νόσου στο λεμφαδένα φρουρό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό της μελέτης αφορούσε σε 204 ασθενείς με καρκίνο μαστού, στους οποίους έγινε διεγχειρητική αξιολόγηση του λεμφαδένα φρουρού. Σε 108 περιπτώσεις ακολούθησε λεμφαδενικός καθαρισμός της σύστοιχης μασχάλης. Τα ευρήματα της ταχείας βιοψίας συσχετίστηκαν αφενός με την τελική ιστολογική διάγνωση του λεμφαδένα φρουρού και αφετέρου με τα ιστολογικά ευρήματα των μασχαλιαίων λεμφαδένων που αφαιρέθηκαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η τελική ιστολογική διάγνωση έδειξε ότι στο 46% (93/204) των περιπτώσεων ο λεμφαδένας φρουρός ήταν θετικός και στο 54% (111/204) αρνητικός για κακοήθεια. Η ταχεία βιοψία ήταν ψευδώς αρνητική στο 8% (10/121) των περιπτώσεων. Λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης έγινε σε 89 περιπτώσεις με θετικό και σε 19 περιπτώσεις με αρνητικό λεμφαδένα φρουρό και η ιστολογική εξέταση απέδειξε την παρουσία μεταστατικής νόσου, σε έναν ή περισσότερους λεμφαδένες, σε 53 (60%) και 4 (21%) περιπτώσεις, αντίστοιχα. Στο 40% (36/89) των περιπτώσεων ο λεμφαδένας φρουρός ήταν ο μόνος προσβεβλημένος λεμφαδένας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, στον καρκίνο του μαστού, ο θετικός για κακοήθεια λεμφαδένας φρουρός υποδηλώνει την πιθανότητα μεταστατικής προσβολής ενός ή περισσοτέρων μασχαλιαίων λεμφαδένων. Σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μπορεί να είναι ο μόνος διηθημένος λεμφαδένας, ενώ η απουσία μεταστατικής νόσου στο λεμφαδένα φρουρό δεν αποκλείει την ύπαρξη μεταστάσεων στους λεμφαδένες της σύστοιχης μασχάλης.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρκίνωμα μαστού, Λεμφαδένας φρουρός, Μικρομεταστάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής