Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(3), Μάιος-Ιούνιος 2008, 315-328

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δείκτες διατροφικής αξιολόγησης και η συσχέτισή τους με την εκδήλωση χρονίων νοσημάτων

Φ. Αρβανίτη,1 Δ.Β. Παναγιωτάκος,2 Μ. Καψοκεφάλου1
1Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, «Χαροκόπειο» Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Εδώ και πολύ καιρό, η επιστημονική κοινότητα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ποιότητα της διατροφής, η οποία είναι σημαντική για την υγεία του κάθε ατόμου και επιτυγχάνεται μέσω μιας υγιεινής, ισορροπημένης και ποικίλης διατροφής. Αρκετές έρευνες έχουν οδηγήσει σε διάφορες προσεγγίσεις για την ποσοτική εκτίμηση της ποιότητας της διατροφής, κυρίως όμως στην ανάπτυξη δεικτών απλών ή περισσότερο σύνθετων όσον αφορά στη μέτρηση ή στη χρήση τους. Οι δείκτες αυτοί είναι ικανοί να παρέχουν ένα μέτρο εκτίμησης της συνολικής ποιότητας της διατροφής σε σχέση με την επάρκεια θρεπτικών συστατικών ή και τη συμμόρφωση στις διατροφικές οδηγίες ή συστάσεις ή και τη σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης χρονίων νοσημάτων ή τη θνησιμότητα. Όμως, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό ενός δείκτη, όπως ο σκοπός της χρήσης του καθώς και η απλότητα στη χρήση του. Ο γενικός σκοπός ενός δείκτη είναι να συνθέσει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών σε ένα χρήσιμο εργαλείο. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους δείκτες και πώς αυτοί ανακλούν τις ποικίλες πλευρές της ποιότητας της διατροφής. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η πλειονότητα των δεικτών αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τη σχέση μεταξύ των συστατικών μιας δίαιτας, καθώς επίσης και την ακρίβεια στον υπολογισμό των επιδράσεων στην υγεία. Έτσι, η ανάπτυξη ενός σταθμικού διατροφικού δείκτη που θα εκτιμά το διατροφικό πρότυπο και τη σχέση του με την εμφάνιση νοσημάτων θεωρείται σημαντική.

Λέξεις ευρετηρίου: Διατροφικοί δείκτες, Μεσογειακή διατροφή, Ποιότητα διατροφής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής