Τελ. ενημέρωση:

   21-May-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2008, 231-243

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η μέτρηση του κόστους της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
Μεθοδολογικά ζητήματα και διεθνής πρακτική

Α. Καρόκης, Λ. Κατσή
Τμήμα Government and Public Affairs, Wyeth Ελλάς ΑΕ, Αθήνα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό των κυριότερων μεθοδολογικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό μιας μελέτης κόστους για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Η ΡΑ είναι μια χρονία νόσος που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και συνεπάγεται υψηλό κόστος για το σύστημα υγείας. Η σχετική βιβλιογραφία έχει δείξει ότι το κόστος της νόσου αυξάνεται σημαντικά όσο επιδεινώνεται η φυσική λειτουργικότητα του ασθενούς. Παράλληλα, η εισαγωγή νέων βιολογικών θεραπειών αυξάνει το κόστος αντιμετώπισης της νόσου, αν και επιβραδύνει σημαντικά την καταστροφή των αρθρώσεων. Για τους παραπάνω λόγους είναι ιδιαίτερα σημαντική η ακριβής μέτρηση του κόστους αντιμετώπισης της νόσου και της ανίχνευσης των παραγόντων που το διαμορφώνουν. Οι υπάρχουσες μελέτες κόστους για τη ΡΑ παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές στον τελικό υπολογισμό του κόστους, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε μεθοδολογικές διαφορές. Τα ευρήματα της ανασκόπησης υποδεικνύουν ότι τα κυριότερα μεθοδολογικά προβλήματα εντοπίζονται στην επιλογή των δαπανών που θα μετρηθούν, στην επιλογή της μεθόδου συλλογής δεδομένων, και στον τρόπο υπολογισμού του έμμεσου κόστους. Οι κυριότερες απαντήσεις που προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία είναι οι εξής: (α) οι κυριότερες κατηγορίες άμεσου κόστους περιλαμβάνουν τη φαρμακευτική περίθαλψη, τις ιατρικές επισκέψεις, τη νοσηλεία σε νοσοκομείο και τις χειρουργικές επεμβάσεις, (β) η συλλογή στοιχείων χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς με τη χρήση ερωτηματολογίων μπορεί να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία, όταν λείπουν οργανωμένες βάσεις δεδομένων, (γ) το έμμεσο κόστος επηρεάζει σημαντικά το συνολικό κόστος, και τα ερωτηματολόγια ασθενών μπορούν να μας δώσουν αξιόπιστες πληροφορίες για τη μείωση παραγωγικότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: Κόστος, Μεθοδολογία, Ρευματοειδής αρθρίτιδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής