Τελ. ενημέρωση:

   21-May-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 25(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2008, 184-190

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αυτοαξιολόγηση της εκπαίδευσης φοιτητών σε κλινικές δεξιότητες Προληπτικής Ιατρικής

Γ. Λαβράνος, Α. Νικολάου, Χ. Κολιάκη, Α. Αγγελίδη, Ε. Μαρτίνου, Γ. Μπακόλας, Α. Τερζίδης, Ε. Πετρίδου
Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση από τους ίδιους τους φοιτητές της θεωρούμενης επάρκειας της άσκησης στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση αναφορικά με την ενσωμάτωση στοιχειωδών κλινικών δεξιοτήτων προληπτικού χαρακτήρα και το πιστοποιητικό θανάτου, με τελικό στόχο την ανάδειξη αδυναμιών και ελλειμμάτων στην πρακτική άσκηση και τη διερεύνηση της αιτιολογίας τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Δομημένα ερωτηματολόγια ανώνυμης καταγραφής ως προς τη θεωρούμενη ποιότητα στην εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων συμπληρώθηκαν σε προσωπική συνέντευξη με τυχαία επιλεγμένους φοιτητές Ε΄ έτους δύο Ιατρικών Σχολών (Α και Β) της χώρας. Στην έρευνα συμμετείχαν 188 φοιτητές, που αντιστοιχούν στο 1/3 των εγγεγραμμένων στα μητρώα φοιτητών, οι οποίοι συμπλήρωσαν προκωδικοποιημένα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης ως προς την επάρκεια σε τέσσερις κλινικές δεξιότητες σε θέματα Προληπτικής Ιατρικής: (α) παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), (β) διενέργεια εμβολιασμών, (γ) διενέργεια και αξιολόγηση δερμοαντίδρασης Mantoux, (δ) χειρισμός Heimlich, καθώς και (ε) στην πιστοποίηση θανάτου. Η ανάλυση έγινε με διαξονικές ταξινομήσεις και τη στατιστική δοκιμασία x2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ποσοστά των φοιτητών που θεωρούν ότι έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση στους 5 τομείς που εξετάστηκαν είναι γενικά χαμηλά και κυμαίνονται στη Σχολή Α μεταξύ 36,5-68,6% (χαμηλότερη τιμή: πιστοποίηση θανάτου, υψηλότερη: ΚΑΡΠΑ) και στη Σχολή Β μεταξύ 31,3-53,1% (χαμηλότερη τιμή: ΚΑΡΠΑ, υψηλότερη: Mantoux/Heimlich). Όσον αφορά στη συγκριτική αξιολόγηση, η μόνη στατιστικά σημαντική και αξιολογήσιμη διαφορά αφορά στην ΚΑΡΠΑ, όπου αναφέρεται περισσότερο ικανοποιητική εκπαίδευση στη Σχολή Α (Ρ<0,001). Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύνολο των δεξιοτήτων που εξετάστηκαν, λιγότερο από το 50% των φοιτητών αναφέρει επαρκή εκπαίδευση στο πλαίσιο των συμβατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε μια σειρά δεξιοτήτων, η προπτυχιακή εκπαίδευση θεωρείται από τους φοιτητές ότι παρουσιάζει αξιοσημείωτο έλλειμμα. Οι παρατηρηθείσες αδυναμίες φαίνεται ότι αντανακλούν διαφοροποιήσεις του προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, το ιδιαίτερο βάρος που προσδίδει το πρόγραμμα της Σχολής Α στην εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ αντανακλάται σε σημαντική διαφορά της αντίστοιχης θεωρούμενης γνώσης. Επαινετέα είναι η πρωτοβουλία των φοιτητών για αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων συμπλήρωσης των σημειούμενων ελλειμμάτων άσκησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοαξιολόγηση, Δεξιότητες, Εκπαίδευση, Προληπτική Ιατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής