Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):85-92

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής ατόμων με αιμορροφιλία στην Ελλάδα

Β. Παπαγιαννοπούλου,1 Τ. Πιτταδάκη,2 Π. Περιστέρης,2 Ε. Πόκας,2 Γ. Υφαντόπουλος1
1Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μέτρηση της ποιότητας ζωής ατόμων με αιμορροφιλία, ήπιας έως βαριάς βαρύτητας, στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συνολικά, 78 άνδρες με αιμορροφιλία ήπιας έως βαριάς βαρύτητας, ηλικίας 18-80 ετών, συμμετείχαν στη μελέτη, η οποία διεξήχθη σε τρεις κύριες περιοχές της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αιανή Κοζάνης. Για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκαν 2 εργαλεία γενικής χρήσης: το EQ-5D (EuroQol) και η Επισκόπηση Υγείας SF-36. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Ιούλιος 2005. Με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ ποιότητας ζωής και των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης και ανάλυση αξιοπιστίας για να ελεγχθεί η εσωτερική συνάφεια των εργαλείων ποιότητας ζωής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σαράντα πέντε από τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν ήπιας/μέσης βαρύτητας αιμορροφιλία και 33 βαριάς βαρύτητας. Η μέση ηλικία διαμορφώθηκε σε 42,9 έτη (SD 16,5). Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν υπάλληλοι γραφείου (26,2%), έγγαμοι (56,4%) και απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (44,9%). Το 93,9% των ατόμων με βαριά αιμορροφιλία και το 64,4% με ήπια/μέση είχαν μέτρια προβλήματα κινητικότητας, ενώ το 51,5% και το 42,2% είχαν μέτρια προβλήματα στην εκτέλεση των συνήθων δραστηριοτήτων τους, αντίστοιχα. Το 9,1% των ατόμων με βαριά αιμορροφιλία ήταν υπερβολικά αγχωμένοι/καταθλιπτικοί, ενώ κανένα από τα άτομα με ήπια/μέση δεν παρουσίασε υπερβολικά προβλήματα άγχους/κατάθλιψης. Η κλίμακα VAS βαθμολογήθηκε κατά μέσον όρο με 64,8 και 67,3, αντίστοιχα (Ρ=0,409). Με εξαίρεση τις διαστάσεις του σωματικού πόνου (BP), της ζωτικότητας (VT) και της πνευματικής υγείας (MH), τα άτομα με βαριά αιμορροφιλία παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες μέσες τιμές στο SF-36 σε σχέση με αυτά με ήπια/μέση. Η ηλικία συσχετίστηκε θετικά με τις ακόλουθες διαστάσεις ποιότητας ζωής: κινητικότητα (0,282), αυτοεξυπηρέτηση (0,448), άγχος/κατάθλιψη (0,261) και αρνητικά με την κλίμακα VAS (-0,248), τη σωματική λειτουργικότητα (PF) (-0,380), το σωματικό πόνο (BP) (-0,292) και τη γενική υγεία (GH) (-0,265) του SF-36. Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος συσχετίστηκε αρνητικά μόνο με δύο διαστάσεις ποιότητας ζωής, ενώ η οικογενειακή κατάσταση συσχετίστηκε σχεδόν με όλες, παρουσιάζοντας την ισχυρότερη συσχέτιση με τη γενική υγεία (GH) του δείγματος (0,422).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα άτομα με βαριά αιμορροφιλία παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής σε σχέση με τα άτομα με ήπια/μέση. Η ηλικία αποτελεί ισχυρό παράγοντα πρόγνωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με αιμορροφιλία. Το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη των ατόμων με αιμορροφιλία για το επίπεδο της συναισθηματικής τους κατάστασης, ενώ η ποιότητα ζωής τους σχετίζεται σημαντικά με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμορροφιλία, Ήπια/μέση βαρύτητα, Μεγάλη βαρύτητα, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής