Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):75-84

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης
στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Θ. Μπελλάλη,1 Ν. Κοντοδημόπουλος,2 Μ. Καλαφάτη,1 Δ. Νιάκας2
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αθήνα
2Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Τα αποτελέσματα πολλών μελετών δείχνουν ότι οι νοσηλευτές βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικού stress και συχνά εμφανίζουν το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το άγχος, στο χώρο εργασίας, επηρεάζει τη σωματική και την ψυχική ευεξία τους, μειώνοντας την απόδοση και επηρεάζοντας αρνητικά τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τους. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση συνύπαρξης και συσχέτισης των παραπάνω φαινομένων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων νοσηλευτών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν 347 νοσηλευτές/τριες και η συλλογή των δεδομένων έγινε με δύο ευρέως διαδεδομένα ψυχομετρικά όργανα, την Επισκόπηση Υγείας SF-36 και το ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach, τα οποία έχουν μεταφραστεί και εγκυροποιηθεί για χρήση σε ελληνικό πληθυσμό. Η ανάλυση των δεδομένων περιελάμβανε παραμετρικούς ελέγχους (t-test και ANOVA) και διμεταβλητές συσχετίσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση ότι η σωματική και η ψυχική υγεία των νοσηλευτών επηρεάζεται από το άγχος που βιώνουν στο εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση της ψυχικής υγείας με τους τρεις παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (συναισθηματική εξάντληση, επαγγελματικά επιτεύγματα και αποπροσωποποίηση). Όσον αφορά στη σωματική υγεία, μόνον ο παράγοντας της συναισθηματικής εξάντλησης βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά (P<0,001). Επίσης, τα δύο όργανα εμφάνισαν υψηλούς συντελεστές εσωτερικής συνοχής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων της επίδρασης δημογραφικών και άλλων παραγόντων (φύλο, ηλικία, θέση εργασίας, έτη προϋπηρεσίας κ.λπ.) στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των εργαζόμενων νοσηλευτών, διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης, τόσο σε ατομικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματική εξουθένωση, Ερωτηματολόγιο καταγραφής, επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach, Νοσηλευτές, Ποιότητα ζωής, SF-36.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής