Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):66-74

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής διαβητικών ασθενών τύπου 2

Α.Α. Παπαδόπουλος,1,2 Ε. Οικονομάκης,1 Ν. Κοντοδημόπουλος,1 Α. Φρυδάς,1,3 Δ. Νιάκας1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα
3 Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου Λέσβου, Μυτιλήνη

ΣΚΟΠΟΣ Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 επιβαρύνει πολλαπλά την υγεία των ασθενών, ενώ παράλληλα, λόγω των αυξητικών ρυθμών επιπολασμού, τείνει να εξελιχθεί σε σύγχρονη επιδημία. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον γι' αυτόν είναι αυξημένο. Με δεδομένο τη χρονιότητα της νόσου, η επιστημονική κοινότητα επικεντρώνεται στη μελέτη του τρόπου επίδρασης της συνολικής παθογένειας της νόσου στην ποιότητα ζωής των διαβητικών, με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό των κατάλληλων ενεργειών για τη βελτίωσή της. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε συνολικό δείγμα 236 διαβητικών ασθενών (51,2% γυναίκες, μέση ηλικία 69,9 έτη) της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου Λέσβου συμπληρώθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου εκτίμησης της ποιότητας ζωής EQ-5D, παράλληλα με ειδικό ερωτηματολόγιο κοινωνικών, δημογραφικών και ανθρωπομετρικών στοιχείων. Αντλήθηκαν επίσης στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο των ασθενών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο σύνολο του δείγματος, ο δείκτης της οπτικής αναλογικής κλίμακας (EQ-vas) βρέθηκε 58,84 (±21,94) και ο EQ5d-index 0,68 (±0,31). Η ύπαρξη μακροαγγειακών επιπλοκών επηρέαζε τις διαστάσεις κινητικότητα (Κ) (Ρ<0,01), αυτοεξυπηρέτηση (Α) και καθημερινές δραστηριότητες (ΚΔ) (Ρ<0,001) και τους δείκτες EQ-vas (Ρ<0,05) και EQ5d-index (Ρ<0,001). Ο EQ-vas συσχετιζόταν αρνητικά με την ηλικία (r=-0,13, Ρ<0,05) και τα έτη με διαβήτη (r=-0,24, Ρ<0,001), ενώ ο EQ5d-index αρνητικά με την ηλικία (r=-0,19, Ρ<0,01) και τα έτη με διαβήτη (r=-0,20, Ρ<0,01).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των διαβητικών επηρεάζεται από ένα πλήθος κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση. Τα έτη με διαβήτη και κυρίως οι μικρο- και μακροαγγειακές επιπλοκές επιδρούν και διαμορφώνουν σε χαμηλότερα επίπεδα την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Απαιτείται ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας, με στόχευση στη μείωση του επιπολασμού της νόσου, ενώ θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να ελεγχθεί κατά το δυνατόν η επιβαρυντική δράση των επιπλοκών.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαβήτης, Ερωτηματολόγιο EQ-5D, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής