Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):58-65

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας
σε ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσους

Α.Γ. Πάλλης,1,2 Ι.Α. Μουζάς,2 Π.Α. Κωσταγιόλας,1,3 Δ. Νιάκας1
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα
2Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο
3Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Κέρκυρα

ΣΚΟΠΟΣ Η μακροχρόνια κλινική πορεία των ιδιοπαθών φλεγμονωδών εντερικών νόσων (ΙΦΕΝ) και οι συχνές εξάρσεις συνεπάγονται αυξημένη «κατανάλωση» υπηρεσιών υγείας. Η εκτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας γίνεται με βάση την άποψη των επαγγελματιών υγείας, η οποία μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από εκείνη του ασθενούς. Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας ήταν η καταγραφή των απόψεων των ασθενών με ΙΦΕΝ σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που τους παρέχονται.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ογδόντα οκτώ ασθενείς [58 με ελκώδη κολίτιδα, ΕΚ (66%) και 30 με νόσο Crohn, CD (34%)] συμπλήρωσαν ένα ειδικό για τις ΙΦΕΝ (QUOTE-IBD) ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ποιότητας περίθαλψης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 23 ερωτήσεις, ταξινομημένες σε 8 κατηγορίες: επαγγελματική επάρκεια του επαγγελματία υγείας (competence), ευγένεια (courtesy), πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (accessibility), πληροφόρηση (information), συνέχεια στην παροχή περίθαλψης (continuity of care), υλικός εξοπλισμός του οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας (accommodation), αυτονομία του ασθενούς στη λήψη αποφάσεων (autonomy), κόστος (costs).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έλλειμμα ποιότητας παρατηρήθηκε στους τομείς της «αυτονομίας», της «πρόσβασης» και της «πληροφόρησης-ενημέρωσης» (μέσες τιμές: 8,85, 8,82, 8,91, αντίστοιχα). Στην ανάλυση υποομάδων που πραγματοποιήθηκε, διαφορές παρατηρήθηκαν ανάλογα με το είδος (EK έναντι CD) και τη διάρκεια της νόσου (>5 έτη έναντι <=5 έτη), το επίπεδο εκπαίδευσης (κατώτερη έναντι ανώτερης) και την ηλικία κατά τη διάγνωση (>50 ετών έναντι <=50 ετών).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στον πληθυσμό που μελετήθηκε, έλλειμμα ποιότητας παρατηρήθηκε στους τομείς της «αυτονομίας», της «πρόσβασης» και της «ενημέρωσης-πληροφόρησης». Δημογραφικοί παράγοντες, όπως το είδος της νόσου, το επίπεδο εκπαίδευσης, η διάρκεια της νόσου και η ηλικία κατά τη διάγνωση, έχουν επίδραση στην άποψη του ασθενούς σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που του παρέχονται.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιλήψεις χρηστών, Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντερικές νόσοι, Ικανοποίηση χρηστών, Ποιότητα της ζωής, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής