Τελ. ενημέρωση:

   22-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):43-50

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σωματική και ψυχολογική λειτουργικότητα των Ελλήνων αστυνομικών

Ν. Βέμη, Φ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Νιάκας
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται ως συνισταμένη της σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής υγείας τους. Επίσης, επιδιώχθηκε η σύγκριση της ποιότητας ζωής του ειδικού αυτού πληθυσμού με την ποιότητα ζωής του γενικού πληθυσμού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη σε αστυνομικές υπηρεσίες που εδρεύουν στη βόρεια Πελοπόννησο, σε δείγμα 400 αστυνομικών, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν 259 (ποσοστό ανταπόκρισης 64,7%). Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το SF-36, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής δημογραφικών χαρακτηριστικών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι πλέον χαρακτηριστικοί κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες που συνδέονται σημαντικά με το επίπεδο της σωματικής υγείας των αστυνομικών υπαλλήλων αφορούν στο φύλο, στα έτη προϋπηρεσίας και στα καθήκοντα εργασίας. Στην αποτίμηση της ψυχικής υγείας, τα σημαντικά ευρήματα αφορούν στο φύλο. Η σύγκριση του δείγματος των αστυνομικών με το δείγμα του γενικού πληθυσμού ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ του γενικού πληθυσμού σε έξι από τις οκτώ διαστάσεις της ποιότητας ζωής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Λαμβάνοντας υπόψη τις ανισότητες που αποτυπώνονται στη σωματική και την ψυχική λειτουργικότητα των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, ιδιαίτερα κατά τη σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, καταδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτής της κατηγορίας εργαζομένων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ερωτηματολόγιο SF-36, Ποιότητα ζωής, Σώματα ασφαλείας, Σωματική και ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής