Τελ. ενημέρωση:

   22-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):37-42

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της κοινωνικής και ψυχο-συναισθηματικής υποστήριξης των ηλικιωμένων
με προβλήματα υγείας, κοινωνικής απομόνωσης και αποκλεισμού.
Η περίπτωση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

Γ. Αλεξιάς,1 Α. Φλάμου2
1Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα
2Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Το άρθρο επιχειρεί τη γενική αξιολόγηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», στο νομό Χίου. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη των κοινωνικών και ψυχο-συναισθηματικών αναγκών των ηλικιωμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα συμμετείχαν 200 ηλικιωμένοι που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε έχοντας ως αναφορά βασικούς άξονες, όπως την αντίληψη των ηλικιωμένων για τα γηρατειά και το θάνατο, τη συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες και την αξιολόγηση του προγράμματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 75% των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που ζουν, ενώ το 77,5% θεωρεί πως οι ηλικιωμένοι αγνοούνται και δεν τους συμπεριφέρονται με τον απαραίτητο σεβασμό. Επίσης, το 60,5% δηλώνει εξαιρετικά ικανοποιημένο από το πρόγραμμα, αν και υπάρχουν και αιτήματα για μεγαλύτερα και περισσότερα οικονομικά επιδόματα. Αν και το 80% δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένο από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, το 82% θεωρεί πως πρέπει να αυξηθεί από αρκετά έως πολύ η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη. Το συναίσθημα της μοναξιάς αναφέρθηκε ως τουλάχιστον αρκετά συχνό από το 63% των ερωτηθέντων. Τα άτομα, τέλος, με καλή οικονομική κατάσταση είναι περισσότερο ικανοποιημένα από τα άτομα με μέτρια και κακή, τα οποία δεν διέφεραν μεταξύ τους σημαντικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εντυπωσιακά υψηλό είναι το ποσοστό των ηλικιωμένων που κρίνουν ανεπαρκή την ιατρική περίθαλψη που τους παρέχεται από το πρόγραμμα. Για τη νοσηλευτική και οικιακή κάλυψη η ικανοποίηση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Και στις τρεις ανωτέρω βασικές παροχές του προγράμματος διακρίνεται η βασική αδυναμία του να ικανοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Αποκλεισμός, Βοήθεια στο σπίτι.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής