Τελ. ενημέρωση:

   22-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):19-29

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η σχέση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων με τις ψυχικές διαταραχές στην περίοδο της όψιμης εφηβείας.
Συγχρονική μελέτη στη βορειοδυτική Ελλάδα

Π. Σκαπινάκης, Κ. Μαγκλάρα, Σ. Μπέλλος, Τ. Γκάτσα, Γ. Μιχάλης, Β. Μαυρέας
Τμήμα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Η εφηβεία είναι μια περίοδος με υψηλή ψυχιατρική νοσηρότητα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών προσδιοριστικών παραγόντων της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε δείγμα εφήβων της βορειοδυτικής Ελλάδας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συγχρονική μελέτη 2.363 εφήβων ηλικίας 15-18 ετών από 10 ενιαία λύκεια της βορειοδυτικής Ελλάδας. Η μελέτη έγινε σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο διαλογής ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Στη δεύτερη φάση επιλέχθηκε στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα 875 μαθητών με βάση τη βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο διαλογής. Στους μαθητές που επιλέχθηκαν χορηγήθηκε η αναθεωρημένη κλινική διαγνωστική συνέντευξη (revised clinical interview schedule, CIS-R). Οι κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές μετρήθηκαν στην πρώτη φάση και συμπεριέλαβαν το μορφωτικό επίπεδο και την απασχόληση των γονέων, την υποκειμενική αξιολόγηση των οικονομικών δυσκολιών της οικογένειας από τους μαθητές και την υποκειμενική αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης ως μέτρο της κοινωνικής θέσης του μαθητή στο σχολείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η κλινικά σημαντική «ψυχιατρική νοσηρότητα» (κατά την τελευταία εβδομάδα) ήταν 12,5% (κορίτσια: 18,5%, αγόρια: 6,8%). Δεν αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και την απασχόληση του πατέρα ούτε με την κοινωνική θέση του μαθητή. Σημαντική θετική γραμμική συσχέτιση βρέθηκε με την υποκειμενική αξιολόγηση των οικονομικών δυσκολιών της οικογένειας. Η κατάσταση ανεργίας της μητέρας συσχετίστηκε μόνο με την ψυχική υγεία των κοριτσιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η υπόθεση της «κοινωνικής εξίσωσης» στην υγεία των εφήβων φαίνεται να υποστηρίζεται μερικώς από τα δεδομένα της έρευνάς μας. Ωστόσο, ορισμένες σημαντικές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες ανευρίσκονται και σε αυτή την περίοδο της ζωής, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται υποκειμενικοί τρόποι μέτρησης του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

Λέξεις ευρετηρίου: Έφηβος, Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, Ψυχικές διαταραχές/επιδημιολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής