Τελ. ενημέρωση:

   06-Feb-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 583-589

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H κατάθλιψη στους ηλικιωμένους και η αντιμετώπισή της με ηλεκτροσπασμοθεραπεία

Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Ι.Μ. Ζέρβας, Α.Μ. Πολίτης, Γ.Ι. Κανατάς, Ι.Γ. Παπακώστας, Κ.Ρ. Σολδάτος
Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ηλεκτροσπασμοθεραπείας (ΗΣΘ) στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης των ηλικιωμένων, καθώς και η συμμόρφωση των ασθενών στην εφαρμογή της.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 24 θήλεις νοσηλευόμενες ασθενείς >65 ετών με διάγνωση μονοπολική συναισθηματική διαταραχή. Εφαρμόστηκε η τροποποιημένη ΗΣΘ, τόσο η μονόπλευρη και η αμφοτερόπλευρη εφαρμογή των ηλεκτροδίων όσο και ο συνδυασμός των δύο μεθόδων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τις 24 ασθενείς, η απάντηση στη θεραπεία χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετική σε 19 από αυτές (79%), μέτρια σε 3 (12%) και ελάχιστη σε 2 (9%). Εξαιρετική απάντηση παρουσίασαν οι ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη συνοδευόμενη με ψυχωσικά στοιχεία, ενώ η μονόπλευρη εφαρμογή των ηλεκτροδίων διαπιστώθηκε το ίδιο αποτελεσματική με την αμφοτερόπλευρη εφαρμογή. Ήπια παροδική γνωσιακή δυσλειτουργία παρατηρήθηκε σε 7 ασθενείς (29%) και σοβαρή σε 3 (12%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΗΣΘ στις ηλικιωμένες καταθλιπτικές ασθενείς θεωρείται αποτελεσματική και ασφαλής θεραπευτική μέθοδος, κυρίως όταν η κατάθλιψη συνοδεύεται με ψυχωσικά στοιχεία, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις μη ανοχής, από μέρους των ασθενών, των ανεπιθύμητων ενεργειών των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και ύπαρξης ιστορικού φαρμακευτικών αποπειρών αυτοκαταστροφής.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηλεκτροσπασμοθεραπεία, Ηλικιωμένοι, Κατάθλιψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής