Τελ. ενημέρωση:

   06-Feb-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 578-582

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες που διαμορφώνουν την αξιολόγηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Γ. Πιερράκος, Ι. Υφαντόπουλος
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι αποτύπωση των παραγόντων για την επιλογή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό αποτέλεσαν 300 χρήστες υπηρεσιών των εξωτερικών ιατρείων 4 μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας με μόνιμο τόπο κατοικίας εκτός Αθήνας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν οι προσωπικές συνεντεύξεις, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου και συλλέχθηκαν 244 ερωτηματολόγια. Ως δειγματοληπτική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση της περιγραφικής στατιστικής, την εφαρμογή στατιστικού ελέγχου υποθέσεων και γραμμική παλινδρόμηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ερωτώμενοι βαθμολογούσαν με μικρό βαθμό το κέντρο υγείας στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (5,34 στη δεκάβαθμη κλίμακα) και με υψηλό τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων της Αθήνας (8,23 στη δεκάβαθμη κλίμακα). Ως προς το μέγεθος της εξάρτησης του βαθμού αξιολόγησης στη γραμμική παλινδρόμηση, η θετικά ισχυρότερη αφορούσε στην απόσταση από τον τόπο κατοικίας. Αντίστοιχα, οι αρνητικές ισχυρότερες κατά σειρά εξάρτησης ήταν το επίπεδο εκπαίδευσης και το κόστος μεταφοράς στην Αθήνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχει ισχυρή ένδειξη για προβληματική λειτουργία του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του τομέα της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας περίθαλψης. Θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία αποτελεσματικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συμβατού με την ολιστική αντιμετώπιση της έννοιας της υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Νοσοκομείο, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Σύστημα υγείας, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής