Τελ. ενημέρωση:

   06-Feb-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, 573-577

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση επιπέδων φεριτίνης ορού και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου σε υγιείς άνδρες

Η.Ε. Μαζοκοπάκης,1,2 Ι.Α. Παπαδάκης,1 Μ.Γ. Παπαδομανωλάκη,3 Χ.Δ. Λιονής,2 Ε.Σ. Γανωτάκης1
1Κλινική Γενικής Παθολογίας,
2Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρικό Τμήμα Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
3Πολυτεχνείο Κρήτης, Κρήτη

ΣΚΟΠΟΣ Ο ρόλος της φεριτίνης, ως δείκτη φλεγμονής, στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου παραμένει ακαθόριστος. Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός πιθανών συσχετίσεων των επιπέδων της φεριτίνης ορού με ορισμένους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου σε υγιείς άνδρες.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία, το οικογενειακό και το ατομικό ιστορικό (συνήθειες υγείας), το ύψος και το βάρος, η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα της φεριτίνης ορού 256 ανδρών ενός πολεμικού πλοίου (ΠΠ), ηλικίας 19-38 ετών, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα επίπεδα της φεριτίνης ορού συσχετίζονταν σημαντικά με την ηλικία, τη συστολική και τη διαστολική αρτηριακή πίεση, το δείκτη μάζας σώματος, την κατανάλωση οινοπνεύματος, τα έτη καπνίσματος και τα πακέτα-έτη καπνίσματος. Δεν διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της φεριτίνης ορού και της καπνισματικής συνήθειας, της αεροβικής σωματικής άσκησης και του οικογενειακού ιστορικού στεφανιαίας νόσου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα μελέτη ανάδειξε την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των επιπέδων φεριτίνης ορού και ορισμένων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου σε υγιείς άνδρες ενός ΠΠ. Προληπτικές παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν στην εκτίμηση και την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου (καπνισματικής συνήθειας, αρτηριακής υπέρτασης, παχυσαρκίας) στο προσωπικό των ΠΠ.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, Πολεμικό πλοίο, Φεριτίνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής