Τελ. ενημέρωση:

   28-Dec-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007, 487-507

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόταση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, Ψυχογηριατρικής και Ψυχιατροδικαστικής ως εξειδικεύσεων της Ψυχιατρικής:
Κείμενο Συμφωνίας των μελών του Ελληνικού Κολλεγίου Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής

Ε. Λύκουρας,1 Ρ. Γουρνέλλης,1 Ι. Ζέρβας,2 Α. Δουζένης,1 Α. Πολίτης,2 Μ. Λειβαδίτης,3
Γ. Παπαδημητρίου,2 Ν. Αγγελόπουλος,4 Β. Μαυρέας,5 Σ. Μπεράτη,6 Γ. Καπρίνης,7 Κ. Σολδάτος2

1Β' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
2Α' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
3Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης
4Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
5Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
6Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
7Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ανάπτυξη της γνώσης στη Διασυνδετική Ψυχιατρική, στην Ψυχογηριατρική και στην Ψυχιατροδικαστική, καθώς και η σχετική αυτονομία ως προς την κλινική τους εφαρμογή, οδήγησε στην αναγνώρισή τους διεθνώς ως εξειδικεύσεων της Ψυχιατρικής. Στο άρθρο αυτό το Ελληνικό Κολλέγιο Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής (ΕΚΑΨ) προτείνει την αναγνώριση των προαναφερθέντων κλάδων ως επισήμων εξειδικεύσεων της Ψυχιατρικής και στη χώρα μας. Το (ΕΚΑΨ) συγκροτήθηκε ως ένα διαπανεπιστημιακό όργανο με σκοπό, μεταξύ άλλων, το συντονισμό των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό και εναρμόνιση των εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ευρύτατο χώρο της Ψυχιατρικής. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται, επίσης, η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τα μέλη του ΕΚΑΨ και τα τελικά κείμενα-προτάσεις διαπανεπιστημιακής συμφωνίας για την εκπαίδευση στις τρεις ψυχιατρικές εξειδικεύσεις. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες κοινής συναίνεσης καθορίζουν τις θεωρητικές γνώσεις, τις κλινικές δεξιότητες και στάσεις, καθώς και την οργάνωση εκπαίδευσης και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης σε κάθε μια εξειδίκευση. Οι επίσημα αναγνωρισμένες εξειδικεύσεις συνεισφέρουν στον καλύτερο εστιασμό και στην έρευνα στο πεδίο τους. Παράλληλα, αυξάνεται το κύρος τους σε ακαδημαϊκά πλαίσια, συνεισφέροντας έτσι στην εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και των ειδικευόμενων της Ψυχιατρικής. Τέλος, η αναγνώριση των εξειδικεύσεων θα βελτιώσει την περίθαλψη ασθενών που ανήκουν σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως εκείνων που παρουσιάζουν ψυχιατρική και σωματική συννοσηρότητα, των ηλικιωμένων που πάσχουν από ψυχική νόσο και των ασθενών που χρήζουν ψυχιατροδικαστικής αξιολόγησης και παρέμβασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξειδικεύσεις, Ψυχιατρική εκπαίδευση, Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική, Ψυχιατροδικαστική, Ψυχογηριατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής