Τελ. ενημέρωση:

   28-Dec-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007, 458-462

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επίδραση της τιμπολόνης στους βιοχημικούς δείκτες οστικού μεταβολισμού γυναικών όψιμα μετά την εμμηνόπαυση

Z. Kamenov,1 M. Todorova,2 V. Christov,1 I. Nikolov3
1Clinic of Endocrinology, Alexandrov's University Hospital, Sofia,
2Department of Pathophysiology, Medical University, Sofia,
3Department of CT, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της τιμπολόνης στον οστικό μεταβολισμό γυναικών που βρίσκονται σε εμμηνόπαυση για μεγάλο χρονικό διάστημα και παρουσιάζουν μειωμένη οστική πυκνότητα (bone mineral density, BMD), όπως αυτή εκτιμάται από τους δείκτες οστικής ανακατασκευής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε 16 γυναίκες ηλικίας 56,4±4,6 ετών, διάρκειας μετεμμηνοπαυσιακής περιόδου 9,5±5,2 ετών και BMD <=1 SD υπολογισμένης με τη χρήση ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας, χορηγήθηκε θεραπεία με 2,5 mg τιμπολόνης, σε συνδυασμό με 600 mg ασβεστίου και 200 U βιταμίνης D, ημερησίως για 6 μήνες. Η ομάδα ελέγχου αποτελείτο από 11 γυναίκες της ίδιας ηλικίας και της ίδιας μετεμμηνοπαυσιακής περιόδου, οι οποίες έλαβαν μόνο 600 mg ασβεστίου και 200 U βιταμίνης D ημερησίως. Οι δείκτες οστικού μεταβολισμού προσδιορίστηκαν πριν και μετά από τη θεραπεία των 6 μηνών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην ομάδα που χορηγήθηκε τιμπολόνη παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού (P<0,01), της διοξυπυριδινολίνης (P<0,01), του φωσφόρου του ορού (P<0,01) και του ασβεστίου των ούρων (P<0,05). Αντίστοιχες διαφορές δεν παρατηρήθηκαν στην ομάδα ελέγχου. Σε καμία από τις ομάδες δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκε ότι η τιμπολόνη προκαλεί μείωση των δεικτών οστικής ανακατασκευής σε γυναίκες που βρίσκονται σε εμμηνόπαυση για μεγάλο χρονικό διάστημα και παρουσιάζουν μειωμένη BMD. Η δράση της στους δείκτες οστικής απορρόφησης φαίνεται ότι εκδηλώνεται νωρίτερα και είναι πιο εκσεσημασμένη, σε σύγκριση με εκείνη επί των δεικτών οστικού σχηματισμού. Η τιμπολόνη ήταν καλά ανεκτή και φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά ως θεραπεία ορμονικής υποκατάτασης, σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλή BMD και ανάλογες ανάγκες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλκαλική φωσφατάση ορού, Ασβεστιουρία, Εμμηνόπαυση, Τιμπολόνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής