Τελ. ενημέρωση:

   26-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(3), Μάϊος-Ιούνιος 2007, 265-269

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική ανάλυση κάλυψης δημοσίων νοσοκομείων με αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους
στην Ελλάδα και στην Αγγλία

Π. Μάρκου, Π.Δ. Μπαμίδης, Δ. Νιάκας
Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ H συγκριτική αξιολόγηση της κατανομής των αξονικών τομογράφων (ΑΤ) και των μαγνητικών τομογράφων (ΜΤ) και της κάλυψης στα νοσοκομεία των Εθνικών Συστημάτων Υγείας της Ελλάδας (ΕΣΥ) και της Αγγλίας (NHS) για το έτος 2001.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό της μελέτης προέρχεται από επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία, στα οποία έγινε επεξεργασία και ταυτοποίηση του αριθμού των ΑΤ και MT του ΕΣΥ και του NHS στα 131 νοσηλευτικά ιδρύματα και 98 γενικά νοσοκομεία των 9 γεωγραφικών περιφερειών της Ελλάδας και στα 199 trusts των 8 περιφερειών της Αγγλίας. Οι αναλογίες ΑΤ και ΜΤ ανά νοσηλευτικό ίδρυμα στις γεωγραφικές περιφέρειες υπολογίστηκαν ως δείκτες κατανομής και ποσοστά κάλυψης. Συγκριτική αξιολόγηση της κατανομής τους έγινε με τον ποσοτικό δείκτη ανισοκατανομών Gini (G). Συσχετίσεις του αριθμού των ΑΤ και ΜΤ με τον αριθμό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στις περιφέρειες έγιναν με τη μέθοδο συσχέτισης κατά Pearson.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η περιφερειακή κατανομή των ΑΤ και ΜΤ στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ βρέθηκε να έχει διακυμάνσεις από 0,17-0,75 ΑΤ και 0,0-0,20 ΜΤ ανά νοσηλευτικό ίδρυμα. Στο NHS, οι αντίστοιχες περιφερειακές διακυμάνσεις ήταν 1,17-1,68 ΑΤ και 0,52-1,17 ΜΤ ανά trust, με σημαντικό ποσοστό trusts να διαθέτει περισσότερους από έναν ΑΤ (27,1%) ή ΜΤ (17,1%). Η μέση κάλυψη των 131 νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ ήταν 44% για τους ΑΤ και 8% για τους ΜΤ, ενώ στα 98 γενικά νοσοκομεία ήταν 59% και 10%, αντίστοιχα. Στο NHS, οι δείκτες κατανομής ήταν 1,41 ΑΤ και 0,87 ΜΤ ανά trust, με πραγματικά ποσοστά κάλυψης 100% για τους ΑΤ και 63,3% για τους ΜΤ. Στο ΕΣΥ βρέθηκε σημαντική συσχέτιση του αριθμού ΑΤ (P<0,01) και ΜΤ (P<0,01) με τον αριθμό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενώ στο NHS παρόμοια σχέση ήταν σημαντική για τους ΑΤ (P<0,02) αλλά όχι για τους MT (P<0,1, NS). O συντελεστής Gini στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ ήταν μικρότερος για τους ΑΤ (G=0,671) και τους ΜΤ (G=0,679) απ' ό,τι για τους ΑΤ (G=0,755) και MT (G=0,760) του NHS.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κατανομή των ΑΤ και ΜΤ στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ και του NHS παρουσιάζει σημαντικές περιφερειακές διακυμάνσεις και συσχετίσεις. Αν και το NHS εμφανίζει ένα υπόδειγμα καθολικής κάλυψης των νοσοκομείων με ΑΤ και ΜΤ, στο ΕΣΥ φαίνεται να υπάρχει καλύτερη ισοκατανομή τους, σύμφωνα με το συντελεστή Gini, αλλά με σημαντικές ανεπάρκειες κάλυψης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με ΑΤ και ιδιαίτερα με ΜΤ.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξονική τομογραφία, Μαγνητική τομογραφία, Νοσοκομείο, Πολιτική υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής