Τελ. ενημέρωση:

   26-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(3), Μάϊος-Ιούνιος 2007, 224-231

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η σχέση των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων με τις ψυχικές διαταραχές

Ο. Πολάκη,1 Π. Σκαπινάκης,2 Δ. Νιάκας1
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα
2Τμήμα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Διάφοροι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες όπως η φτώχεια, η ανεργία και το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο σχετίζονται με υψηλότερο επιπολασμό ψυχιατρικών διαταραχών. Αυτή η συσχέτιση μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι τα άτομα από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ένα νέο επεισόδιο ψυχιατρικής διαταραχής (κοινωνική αιτιότητα), είτε στο ότι οι πάσχοντες μεταπίπτουν σε χαμηλότερα στρώματα μετά την εκδήλωση της διαταραχής (κοινωνική επιλογή). Ο πρώτος μηχανισμός ίσως ισχύει περισσότερο για τις αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, ενώ ο δεύτερος για τη σχιζοφρένεια. Στα παιδιά και τους εφήβους το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται με πτωχότερη φυσική, γνωστική και κοινωνική εξέλιξη, αλλά κυρίως με πτωχή λειτουργικότητα κατά την πρώιμη και μέση παιδική ηλικία. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την άποψη ότι η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών θα πρέπει να ξεκινά από νωρίς και να κατευθύνεται σε πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα άτομα με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοινωνική αιτιότητα, Κοινωνική επιλογή, Ψυχικές διαταραχές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής