Τελ. ενημέρωση:

   26-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(3), Μάϊος-Ιούνιος 2007, 216-223

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σημεία αναφοράς για τη λειτουργία τοπικών δικτύων ψυχικής υγείας

Σ. Στυλιανίδης, Π. Χονδρός
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, Αθήνα

Η αναγκαιότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αλλά και της αλλαγής κουλτούρας στον τρόπο με τον οποίο παράγεται η φροντίδα ψυχικής υγείας στην κοινότητα, απαιτεί μεθόδους που θα επιτρέψουν τη διάδοση των καινοτόμων δράσεων, τον πολλαπλασιασμό των πόρων, ιδίως των κοινοτικών, και την απρόσκοπτη διασύνδεση των υπηρεσιών. Τα δίκτυα οργάνωσης και επικοινωνίας, με προϋπόθεση την επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σ' αυτά, τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και την τήρηση δεοντολογικών κανόνων σχετικά με τις αρχές της διατομεακής συνεργασίας, αποτελούν μεθόδους που η διεθνής, αλλά και η ελληνική εμπειρία, έχουν δείξει ότι προάγουν την ψυχική υγεία, βοηθώντας επαγγελματίες, χρήστες και οικογένειες, και ότι συντελούν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση της ψυχιατρικής ασθένειας σε κοινοτικό πλαίσιο. Στο άρθρο αυτό θα γίνει αναφορά σε δύο βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη προτού προχωρήσουμε στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας μεθοδολογίας ανάπτυξης δικτύων ψυχικής υγείας. Τα σημεία αυτά αφορούν σε αρχικά βήματα που μπορούν να εκληφθούν ως προκαταρκτικά στάδια μιας διαδικασίας ανάπτυξης δικτύων και είναι (α) η κριτική μεταφορά και η διάχυση βασικών αρχών και κατευθυντήριων γραμμών, με σκοπό την αλλαγή της επαγγελματικής νοοτροπίας, και (β) η διερεύνηση του πεδίου σχετικά με την ετοιμότητα και την ικανότητα των επαγγελματιών και των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν, να ενταχθούν και να λειτουργήσουν σε δίκτυο, με την παράλληλη δημιουργική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ιδίως αυτών που παρέχει η κοινότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Δίκτυα, Κοινότητα, Προαγωγή ψυχικής υγείας, Ψυχιατρική μεταρρύθμιση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής