Τελ. ενημέρωση:

   20-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 178-185

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταβολικό σύνδρομο και ελαστικές ιδιότητες της αορτής
σε μη διαβητικά άτομα και σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

A. Παπαζαφειροπούλου,1 Ν. Τεντολούρης,1 Σ. Λιάτης,1 Ι. Μωυσάκης,2 Δ. Περρέα,1 Ρ.Φ. Σολδάτος,1 Ν. Κατσιλάμπρος1
1Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
2Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η ελάττωση των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής χαρακτηρίζει τα πρώιμα στάδια της διαδικασίας της αθηροσκλήρυνσης και συνοδεύεται από δυσμενή πρόγνωση. Η παρουσία του μεταβολικού συνδρόμου είναι συχνή και συνδυάζεται με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης του μεταβολικού συνδρόμου με την ελαστικότητα του τοιχώματος της αορτής, όπως αυτή μετράται με υπερηχογραφική μέθοδο σε μη διαβητικά άτομα και σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται παρόμοια δεδομένα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 135 μη διαβητικά και 210 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η ύπαρξη μεταβολικού συνδρόμου έγινε με βάση τα κριτήρια NCEP-ATP III. Η αορτική διατασιμότητα μετρήθηκε με τη χρήση της υπερηχοτομογραφίας υψηλής ευκρίνειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συχνότητα του μεταβολικού συνδρόμου ήταν μεγαλύτερη στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη σε σχέση με τα μη διαβητικά άτομα (64,8% έναντι 25,9%, P<0,001). Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι στην ομάδα των ατόμων χωρίς διαβήτη, αυτοί με μεταβολικό σύνδρομο είχαν περισσότερο δύσκαμπτη αορτή σε σχέση με τα άτομα χωρίς μεταβολικό σύνδρομο (P=0,002). Στην ίδια ομάδα των μη διαβητικών ατόμων μετά από διόρθωση ως προς άλλους παράγοντες, η ηλικία (P<0,001), η αρτηριακή πίεση (P=0,002) και η ύπαρξη μικρολευκωματινουρίας (P=0,08) σχετίζονταν αρνητικά και ανεξάρτητα με την αορτική διατασιμότητα. Στην ομάδα των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αορτική διατασιμότητα μεταξύ των εχόντων και μη εχόντων μεταβολικό σύνδρομο. Στην ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης, η διάρκεια του σακχαρώδους διαβήτη (P<0,001), η διαφορική πίεση (P=0,008) και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (P=0,001) σχετίζονταν αρνητικά και ανεξάρτητα με την αορτική διατασιμότητα. Εκτός των ανωτέρω, που περιγράφονται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, επιβεβαιώθηκαν παλαιότερες δημοσιευμένες παρατηρήσεις ότι η αορτική διατασιμότητα είναι μικρότερη στα διαβητικά άτομα τύπου 2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ύπαρξη ή όχι του μεταβολικού συνδρόμου δεν επηρεάζει τις ελαστικές ιδιότητες της αορτής στις μελετηθείσες ομάδες. Από τις παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου, μόνο η αυξημένη αρτηριακή πίεση σχετίζεται με τη δυσκαμψία της αορτής τόσο στους μάρτυρες όσο και στα διαβητικά άτομα. Η νεφρική δυσλειτουργία σχετίζεται επίσης με μείωση της αορτικής διατασιμότητας. Συνεπώς, θεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης και την πρόληψη της νεφρικής βλάβης αναμένεται ότι θα μειώσουν την απώλεια των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής τόσο στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 όσο και στο γενικό πληθυσμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Αορτική διατασιμότητα, Μεταβολικό σύνδρομο, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής