Τελ. ενημέρωση:

   20-Sep-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2007, 142-149

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Νευροδιέγερση-νευρομετατροπή των ιερών νωτιαίων νεύρων στην αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας
του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.
Βασικές αρχές-ενδείξεις-κλινική εφαρμογή-αποτελέσματα

Ε.Α. Σπυρόπουλος
Ουρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη της νευρομετατροπής-νευροδιέγερσης των ιερών νωτιαίων νεύρων ως νέας θεραπευτικής μεθόδου αντιμετώπισης της ανθεκτικής στα συμβατικά μοντέλα θεραπείας της χρονίας δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Σκοπό της βραχείας αυτής ανασκόπησης αποτελεί η επικαιροποιημένη παράθεση των δεδομένων αναφορικά με τις βασικές αρχές της μεθόδου αυτής, τις ενδείξεις και τον τρόπο κλινικής εφαρμογής της, καθώς επίσης τις επιπλοκές και την αποτελεσματικότητά της. Μολονότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης της νευρομετατροπής δεν είναι αποσαφηνισμένος, εντούτοις επικρατεί η υπόθεση ότι η εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος τροποποιεί τη λειτουργία των αντανακλαστικών νευρωνικών τόξων που ελέγχουν την εναλλαγή των φάσεων πλήρωσης και κένωσης της κύστης, με αποτέλεσμα την επαναρρύθμιση του ελέγχου της ούρησης. Κύρια ένδειξη εφαρμογής της μεθόδου αποτελεί η χρονία δυσλειτουργία ούρησης που δεν αποκρίνεται στις συμβατικές μορφές θεραπείας και εκδηλώνεται ως σύνδρομο συχνουρίας-επιτακτικής ούρησης, επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων και ως ιδιοπαθής (μη νευρογενής) δυσχέρεια κένωσης της κύστης. Σπανιότερα εφαρμόζεται και σε περιστατικά νευρογενούς κύστης, όπως στη πολλαπλή σκλήρυνση, τις κακώσεις νωτιαίου μυελού, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, και τη νόσο Parkinson. Η κλινική εφαρμογή της περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Το διαδερμικό εντοπισμό του κατάλληλου ιερού νεύρου με ηλεκτρόδιο-βελόνα, το συνεχή διαδερμικό ηλεκτροερεθισμό του νεύρου αυτού με ηλεκτρόδιο-σύρμα για χρονική περίοδο 4-14 ημερών, με σκοπό την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας και επομένως της καταλληλότητας εφαρμογής της τεχνικής και, τέλος, τη μόνιμη εμφύτευση του συστήματος νευροδιέγερσης. Οι επιπλοκές είναι συνήθως μικρής βαρύτητας (συχνότητα 22-43%) και διακρίνονται σε σχετιζόμενες με τη χειρουργική επέμβαση νευροφυσιολογικές μεταβολές και σε τεχνικά προβλήματα της συσκευής. Η μέση ολική αποτελεσματικότητα της μεθόδου ανέρχεται στο 88%, 80% και 71% σε περιστατικά συχνουρίας-επιτακτικής ούρησης, επιτακτικού τύπου ακράτειας ούρων και ιδιοπαθούς επίσχεσης ούρων, αντίστοιχα. Συμπερασματικά, η νευρομετατροπή των ιερών νεύρων φαίνεται ότι αποτελεί δραστική εναλλακτική -έναντι επεμβατικότερων επιλογών- μέθοδο αντιμετώπισης της ανθιστάμενης στις συμβατικές θεραπείες χρονίας δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιτακτική ακράτεια ούρων, Ιδιοπαθής επίσχεση ούρων, Ιερά νεύρα, Νευροδιέγερση, Νευρομετατροπή, Υπερδραστήρια κύστη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής