Τελ. ενημέρωση:

   24-Apr-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, 585-594

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η αναπνευστική απόκριση στην κόπωση ως ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης επιβίωσης στην καρδιακή ανεπάρκεια

Δ. Σακελλαρίου,1 Σ. Νανάς,1 Σ. Δημόπουλος,1 Σ. Καψιμαλάκου,1 Ο. Παπαζάχου,1
Π. Ροδίτης,1 Η. Τσολάκης,2 Ι. Βενετσιανάκος,2 Ι. Νανάς,2 Χ. Ρούσσος1
1Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Πνευμονολογίας, Τμήμα Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης και Αποκατάστασης, «Ευγενίδειο» Θεραπευτήριο, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Οι ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (ΧΚΑ) παρουσιάζουν υπεραερισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ωστόσο, ο προγνωστικός ρόλος της αυξημένης αυτής απόκρισης καθώς και ο παθοφυσιολογικός της μηχανισμός δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της σχέσης ανάμεσα στον υπεραερισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης και στις αιμοδυναμικές παραμέτρους ηρεμίας καθώς και την αξία του VE/VCO2 ως προγνωστικού παράγοντα σε ασθενείς με ΧΚΑ.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη περιλάμβανε 90 άνδρες και 8 γυναίκες με ΧΚΑ, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ) σε κυλιόμενο τάπητα. Δεξιός καθετηριασμός και ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία διενεργήθηκαν 72 ώρες πριν από την ΚΑΔΚ. Η διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών ήταν 20±6 μήνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση τιμή±σταθερή απόκλιση (SD) του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας ήταν 31±12% και της πίεσης ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών (PCWP) 13,8±7,9 mmHg. Είκοσι επτά άτομα πέθαναν από καρδιακά αίτια κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Οι αποθνήσκοντες, συγκρινόμενοι με τους επιβιώσαντες, είχαν χαμηλότερο VO2peak (16,5±4,9 έναντι 20,2±6,1 mL/kg/ min, Ρ=0,003), υψηλότερη κλίση VE/VCO2 (33,4±7,0 έναντι 29,3±5,8, Ρ=0,004) και υψηλότερη PCWP (19,5±8,6 έναντι 11,7±6,5 mmHg, Ρ=0,008). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση επιβίωσης, η κλίση VE/VCO2 αποτελούσε ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα (x2: 20,3, σχετικός κίνδυνος: 2,9, 95% CI: 1,2-6,7, Ρ=0,01). Το συνολικό ποσοστό θνητότητας ήταν 52% σε ασθενείς με κλίση VE/VCO2>=34 και 18% σε αυτούς με κλίση VE/VCO2<34 (log rank x2: 13,0, Ρ<0,001). Στην υποκατηγορία των ασθενών με VO2peak: 10-18 mL/kg/min, η κλίση VE/VCO2 ήταν επίσης προγνωστικός δείκτης (σχετικός κίνδυνος: 6,2, 95% CI: 1,72-22,2, Ρ=0,002). Οι ασθενείς με υψηλή κλίση VE/VCO2 είχαν και υψηλότερη PCWP (19,7±9,2 έναντι 11,6±6,1 mmHg, Ρ<0,001) και η κλίση VE/VCO2 σχετιζόταν στατιστικώς σημαντικά με την PCWP (r: 0,57, Ρ<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κλίση VE/VCO2, που αποτελεί δείκτη της αναπνευστικής απόκρισης στην άσκηση, συντελεί στη διαστρωμάτωση του κινδύνου σε ασθενείς με ΧΚΑ. Το διάμεσο πνευμονικό οίδημα φαίνεται να αποτελεί έναν από τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς του υπεραερισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης σε αυτούς τους ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπνευστική απόκριση, Άσκηση, Επιβίωση, Καρδιακή ανεπάρκεια, Πίεση ενσφήνωσης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής