Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2006, 167-172

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της συμμετοχής της νευρομυϊκής ατράκτου στα νοσήματα με νευρογενή βλάβη.
Μορφολογική και μορφομετρική μελέτη

Ε. Καραρίζου, Π. Μαντά, Ν. Καλφάκης, Κ. Γκιάτας, Δ. Βασιλόπουλος
Μυοπαθολογικό Εργαστήριο, Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη αυτή περιγράφει τα μορφολογικά και κυρίως τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά της νευρομυϊκής ατράκτου, με σκοπό τη διερεύνηση της συμμετοχής της στις διάφορες ομάδες νοσημάτων με νευρογενή βλάβη και τη διαγνωστική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στη βιοψία μυός.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στο υλικό που μελετήθηκε συμπεριλαμβάνονταν 1014 βιοψίες μυός, που έγιναν στο Μυοπαθολογικό Εργαστήριο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Βρέθηκαν, συνολικά, 74 νευρομυϊκές άτρακτοι σε διάφορες παθήσεις με νευρογενή βλάβη των εξωατρακτικών μυϊκών ινών. Προσδιορίστηκαν οι παρακάτω παράμετροι της ατράκτου: η διάμετρος και η επιφάνεια της ατράκτου, ο αριθμός, η διάμετρος και η επιφάνεια των ενδοατρακτικών ινών, ο αριθμός και η επιφάνεια των πυρήνων. Υπολογίστηκαν επίσης ο λόγος του εμβαδού των ενδοατρακτικών ινών προς το εμβαδόν των πυρήνων, καθώς και ο λόγος του εμβαδού της ατράκτου προς το εμβαδόν των ενδοατρακτικών ινών. Επίσης, έγινε αξιολόγηση των μορφολογικών ευρημάτων σε όλες τις ομάδες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις περισσότερες ομάδες στη συγκριτική μελέτη μεταξύ αυτών και της ομάδας ελέγχου και, συγκεκριμένα, στην επιφάνεια των πυρήνων για τη συνολική ομάδα των νευρογενών παθήσεων (Ρ=0,014), στην επιφάνεια της ατράκτου (Ρ=0,032), στο πάχος της κάψας (Ρ=0,015), στην επιφάνεια των πυρήνων (Ρ=0,021) για την ομάδα της νωτιαίας παιδικής μυατροφίας, στον αριθμό των ενδοατρακτικών ινών (Ρ=0,014), στη διάμετρό τους (Ρ=0,006), στην επιφάνειά τους (Ρ=0,023), στην επιφάνεια των πυρήνων (Ρ=0,051), στο δείκτη 1 (Ρ=0,046) για την ομάδα των υπολοίπων παθήσεων των προσθίων κεράτων και στη διάμετρο των ενδοατρακτικών ινών (Ρ=0,029) για την ομάδα των πολυνευροπαθειών. Σχεδόν σε όλες τις ομάδες βρέθηκαν ιστολογικές αλλοιώσεις στην κάψα, στο ενδοατρακτικό περιεχόμενο και στις ενδοατρακτικές ίνες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συζητείται η σημασία των παραπάνω ευρημάτων σε σχέση με τη συμμετοχή της νευρομυϊκής ατράκτου στις διάφορες νευρογενείς παθήσεις και η διαγνωστική αξία των αποτελεσμάτων στη μελέτη της βιοψίας μυός.

Λέξεις ευρετηρίου: Μορφομετρία, Νευρογενείς παθήσεις, Νευρομυϊκή άτρακτος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής