Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2006, 159-166

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εγκυροποίηση και προτυποποίηση της επισκόπησης υγείας SF-36
με αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού αστικού πληθυσμού

Ε. Παππά, Ν. Κοντοδημόπουλος, Δ. Νιάκας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της έρευνας ήταν η εγκυροποίηση της ελληνικής μετάφρασης του γνωστού ψυχομετρικού οργάνου μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής SF-36, καθώς και η προτυποποίησή του με τον υπολογισμό ομαδικών αποτελεσμάτων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1426 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών και το ποσοστό απόκρισης ήταν 70,6%. Πραγματοποιήθηκαν οι επίσημοι στατιστικοί έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας που τεκμηριώνονται μέσα από το έργο IQOLA (international quality of life assessment).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ποσοστά των ελλειπουσών τιμών ήταν πολύ χαμηλά για όλες τις ερωτήσεις. Οι υποθέσεις κατασκευής των 8 κλιμάκων του SF-36 επιβεβαιώθηκαν από πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχών ελέγχων εσωτερικής συνέπειας και διακρίνουσας εγκυρότητας. Ο συντελεστής Cronbach 's alpha για την εσωτερική συνοχή των κλιμάκων υπερέβη την προτεινόμενη τιμή 0,70 σε όλες τις περιπτώσεις. Η εγκυρότητα τεκμηριώνεται από την επιβεβαίωση αναμενόμενων και στατιστικά σημαντικών διαφορών στις βαθμολογίες μεταξύ ομάδων με διαφορετικά κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα δεικνύουν την υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία των κλιμάκων του ελληνικού SF-36 και δικαιολογούν τη χορήγησή του σε έρευνες στην Ελλάδα, καθώς επίσης τη σύγκριση των ομαδικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα από ξένες μελέτες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, Εγκυρότητα, Ποιότητα ζωής, SF-36.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής