Τελ. ενημέρωση:

   02-Aug-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2006, 111-130

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ρευματικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας.
Επιδημιολογία, γενετική, περιβαλλοντικοί παράγοντες

Ε. Τσιτσάμη

Τα ρευματικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας αντιπροσωπεύουν τα συνηθέστερα χρόνια νοσήματα της Παιδιατρικής και μια από τις σημαντικότερες αιτίες παιδικής αναπηρίας. Η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των ασθενών, κατά τη διάρκεια της τελευταίας κυρίως δεκαετίας, επέτρεψε την καλύτερη μελέτη τους και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα και παρά τα μεθοδολογικά προβλήματα, που συνεχίζουν να παρουσιάζουν οι αντίστοιχες μελέτες, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στον προσδιορισμό των επιδημιολογικών τους χαρακτηριστικών. Εντυπωσιακή πρόοδος έχει, επίσης, παρατηρηθεί στην κατανόηση της γενετικής αυτών των νοσημάτων, μέσα από τη διεξαγωγή μεγάλων πληθυσμιακών αλλά και οικογενειακών γενετικών μελετών σε επίπεδο, τόσο μεμονωμένων γονιδίων, όσο και μεγάλων χρωμοσωμιακών περιοχών. Αυτές οι μελέτες προσδιορίζουν ακριβέστερα και το ποσοστό συμμετοχής των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εκδήλωση αυτών των νοσημάτων, αν και η αναγνώριση των τελευταίων υπολείπεται ακόμη σημαντικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειίτιδες, Νεανική δερματομυοσίτιδα/πολυμυοσίτιδα, Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, Ρευματικά νοσήματα παιδικής ηλικίας, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής