Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(1), Ιανουάριος-Μάρτιος 2006, 72-83

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

O σχεδιασμός των υπηρεσιών υγείας

Γ. Τούντας
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

H παρούσα εργασία ανασκοπεί τα ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας. Η ανασκόπηση περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα τον παραδοσιακό σχεδιασμό και, πιο συγκεκριμένα, τον ορισμό του, τους τομείς που καλύπτει και τα προβλήματα και τους περιορισμούς που παρουσιάζει. Στη συνέχεια, αναλύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, που αποτελεί μια σύγχρονη αντίληψη σχεδιασμού, η οποία λαμβάνει υπόψη της το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού εξετάζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και η μαθησιακή διάσταση που πρέπει να το χαρακτηρίζει. Επίσης, αναλύονται τα οκτώ βήματα της μεθοδολογίας του σχεδιασμού, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται επιμέρους εφαρμογές σχεδιασμού στους τομείς του υπολογισμού νοσοκομειακών κρεβατιών και των ανθρώπινων πόρων, καθώς και της γεωγραφικής κατανομής πόρων ή υποδομών. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των νοσοκομειακών κρεβατιών περιλαμβάνει διαφορετικές τεχνικές, άλλες απλές που βασίζονται στην αξιοποίηση ορισμένων αριθμητικών δεδομένων και άλλες περισσότερο σύνθετες με μαθηματικά μοντέλα και με τη συμβολή της επιχειρησιακής έρευνας.

Λέξεις ευρετηρίου: Νοσοκομειακά κρεβάτια, Στρατηγικός σχεδιασμός, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής