Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(1), Ιανουάριος-Μάρτιος 2006, 63-71

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H ενδογενής PAF-ακετυλοϋδρολάση επηρεάζει την αντιγονικότητα της οξειδωμένης LDL
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Ε. Λουρίδα,1 Α. Παπαθανασίου,2 Ι. Γουδέβενος,2 Α.Δ. Τσελέπης1
1Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
2Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Η οξειδωτική τροποποίηση της LDL (oxLDL) επάγει τη δημιουργία αντιγονικών επιτόπων, όπως είναι η οξειδωμένη φωσφατιδυλοχολίνη (oxPC), η λυσοφωσφατιδυλοχολίνη (lyso-PC), ο παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) και τα οξειδωμένα φωσφολιπίδια. Η lyso-PC παράγεται ενζυμικά από την υδρόλυση των οξειδωμένων φωσφολιπιδίων με τη δράση της PAF-ακετυλοϋδρολάσης (PAF-AH). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των αυτοαντισωμάτων έναντι oxLDL σε σχέση με το βαθμό οξείδωσής της σε ασθενείς με νόσο των στεφανιαίων αγγείων και ο πιθανός ρόλος της PAF-AH στην αντιγονικότητα της oxLDL.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 65 ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και συμπτωματολογία σταθερής στηθάγχης και 47 υγιείς εθελοντές (ομάδα ελέγχου). LDL, η οποία απομονώθηκε από πρόσφατο πλάσμα, οξειδώθηκε παρουσία 5 μΜ CuSO4. Παρασκευάστηκαν 3 μορφές oxLDL, η oxLDLL, η oxLDLP και η oxLDLD (στο τέλος της λανθάνουσας, της εκθετικής φάσης και της φάσης αποικοδόμησης, αντίστοιχα). Αντίστοιχες μορφές οξειδωμένης LDL παρασκευάστηκαν μετά από προηγούμενη απενεργοποίηση της ενδογενούς PAF-AH, [oxLDL(-)]. Τέλος, παρασκευάστηκε LDL τροποποιημένη με μηλονική διαλδεΰδη (MDA-LDL). Σε όλους τους συμμετέχοντες προσδιορίστηκαν τίτλοι αυτοαντισωμάτων κατά των διαφόρων μορφών οξειδωμένης LDL με μέθοδο ELISA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι στεφανιαίοι ασθενείς εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερους τίτλους αυτοαντισωμάτων κατά oxLDLL (1,102±0,391 έναντι 0,873±0,254, αντίστοιχα, Ρ<0,001), oxLDLP (1,223±0,340 έναντι 0,915±0,243, αντίστοιχα, Ρ<0,0001), oxLDLD (1,199±0,397 έναντι 0,969±0,280, αντίστοιχα, Ρ=0,002) oxLDLD(-)L (1,368±0,392 έναντι 1,043±0,226, αντίστοιχα, Ρ<0,0001), oxLDLD(-)P (1,567±0,332 έναντι 1,154±0,269, αντίστοιχα, Ρ<0,0001) και oxLDLD(-)D (1,563±0,320 έναντι 1,270±0,269, αντίστοιχα, Ρ<0,0001) σε σύγκριση με τους υγιείς εθελοντές. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά στους τίτλους αυτοαντισωμάτων κατά MDA-LDL, στις δύο ομάδες της μελέτης. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, αυξημένα επίπεδα των αυτοαντισωμάτων κατά oxLDLP και oxLDLD(-)P σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου (RR=0,076, 0,012-0,478 95%CI, Ρ=0,006 και RR=0,150, 0,035-0,641 95%CI, Ρ=0,010, αντίστοιχα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία δείχνει για πρώτη φορά την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι οξειδωμένων φωσφολιπιδίων και lyso-PC στον ορό τόσο ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα όσο και υγιών εθελοντών. Η lyso-PC φαίνεται να είναι ο επίτοπος, ο οποίος διακρίνει τους ασθενείς από τα φυσιολογικά άτομα. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν το σημαντικό ρόλο της PAF-AH όσον αφορά στον τύπο των επιτόπων που σχηματίζονται στην oxLDL και, κατά συνέπεια, τον τύπο των αυτοαντισωμάτων που κατευθύνονται έναντι αυτής της αθηρογόνου λιποπρωτεΐνης. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη δείχνει ότι τα αυτοαντισώματα έναντι oxLDLP αποτελούν έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντισώματα, Λιποπρωτεΐνες, Στεφανιαία νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής