Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(1), Ιανουάριος-Μάρτιος 2006, 45-51

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Integrons τάξης 1 σε εντεροβακτηριακά από κτηνοτροφική μονάδα,
νοσοκομειακούς και εξωνοσοκομειακούς ασθενείς

Α. Βασιλακοπούλου,1,2 Γ.Λ. Δαΐκος,1 Λ.Σ. Τζουβελέκης,3 Χ. Κοσμίδης,1
Α. Χαρβάλου,4 Μ. Πασιώτου,5 Α. Αυλάμη,2 Γ. Πετρίκκος1

1Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων «Γ.Κ. Δαΐκος», Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, ΠΓΝΑ «Λαϊκό»
3Eργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
4Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών
5Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας

ΣΚΟΠΟΣ Τα integrons τάξης 1 είναι δομές DNA που έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν γονιδιακές κασέτες αντοχής και να συντελούν στην έκφρασή τους. Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό την ανίχνευση και τη σύγκριση των integrons τάξης 1 σε εντεροβακτηριακά από κτηνοτροφική μονάδα, σε νοσοκομειακούς και εξωνοσοκομειακούς ασθενείς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 200 εντεροβακτηριακά στελέχη από ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό, που είχαν απομονωθεί στο Mικροβιολογικό Eργαστήριο του «Λαϊκού» Νοσοκομείου Αθηνών στο διάστημα Μαΐου- Νοεμβρίου 2003. Εκατό μικροοργανισμοί προέρχονταν από ασθενείς με νοσηλεία >72 ώρες, νοσοκομειακή προέλευση (ΝΠ), και 100 από εξωτερικούς ασθενείς που δεν είχαν νοσηλευτεί για τους προηγούμενους 4 μήνες, προέλευση κοινότητας (ΚΠ). Παράλληλα, μελετήθηκαν και 57 εντεροβακτηριακά στελέχη από ζώα κτηνοτροφικών μονάδων (ΚΜ). Όλοι οι μικροοργανισμοί τυποποιήθηκαν με το σύστημα API ID32E (bioMerieux) και οι ευαισθησίες τους προσδιορίστηκαν με τις μεθόδους διάχυσης δίσκων Kirby-Bauer και μικροαραιώσεων σε ζωμό MIC. H παρουσία integrons ελέγχθηκε με ενίσχυση του γονιδίου της integrase 1 και το μέγεθός τους με ενίσχυση της μεταβλητής περιοχής. Η ομοιότητα μεταξύ των μικροβίων εξετάστηκε με ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο πεδίο του γονιδιώματός τους μετά από κατάτμηση με XbaI και η ομοιότητα μεταξύ των integrons μελετήθηκε με προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των μεταβλητών περιοχών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό integron τάξης 1 για τα στελέχη κτηνοτροφικών μονάδων ήταν 50,8%, ενώ για τα μικρόβια από το νοσοκομείο και την κοινότητα ήταν 21% και 11%, αντίστοιχα. Το μέγεθος της μεταβλητής περιοχής των integrons ΚΜ ήταν 800-2500 bp, των ΝΠ 600-3300 bp και των ΚΠ 800-1500 bp. Η συχνότητα ανίχνευσης integron 1 για τα ευαίσθητα σε όλα τα αντιβιοτικά εντεροβακτηριακά ήταν 0%, ενώ για τα πολυανθεκτικά 53,8%. Οι μεταβλητές περιοχές τριών integrons μεγέθους 800 bp, που προήλθαν από τρία διαφορετικά στελέχη Ε. coli νοσοκομειακής, εξωνοσοκομειακής και κτηνοτροφικής προέλευσης, περιείχαν τη γονιδιακή κασέτα aadA1 με ταυτόσημη ακολουθία βάσεων και οι μεταβλητές περιοχές τριών integrons μεγέθους 1400 bp από τρία διαφορετικά στελέχη E. coli νοσοκομειακής, εξωνοσοκομειακής και κτηνοτροφικής προέλευσης ήταν ταυτόσημες και περιείχαν τα γονίδια aadA και dfrI.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα στελέχη ΚΜ είχαν τον υψηλότερο επιπολασμό integrons 1. Τα μεγαλύτερα μεγέθη μεταβλητών περιοχών βρέθηκαν σε στελέχη ΝΠ. Οι φαινότυποι αντοχής συσχετίζονταν με την παρουσία integrons. Πανομοιότυπα integrons βρέθηκαν σε διαφορετικά εντεροβακτηριακά στελέχη ανθρώπων και ζώων, γεγονός που υποδηλώνει ότι γίνεται ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ των προαναφερθέντων μικροβιακών πληθυσμών μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Γονίδιο αντοχής, Εντεροβακτηριακά, Integron τάξης 1.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής