Τελ. ενημέρωση:

   21-Jul-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(1), Ιανουάριος-Μάρτιος 2006, 16-29

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μοριακή απεικόνιση. Απεικόνιση της γονιδιακής μεταφοράς με ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές

Α. Ζάγκλης
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

Στην παρούσα ανασκόπηση επιχειρείται μια σκιαγράφηση ενός από τους πλέον υποσχόμενους τομείς, όπου η Πυρηνική Ιατρική θα παίξει σημαντικό ρόλο, αν και αυτό τοποθετείται μετά το 2015. Η υψηλή ευαισθησία των ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων, με επικεφαλής την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), έχει ήδη καθιερωθεί σε μεγάλο αριθμό προκλινικών μελετών και αναμένεται εύκολα να εφαρμοστεί και σε ασθενείς, όσον αφορά στον τομέα της αξιολόγησης των διαφόρων πρωτοκόλλων γονιδιακής θεραπείας. Στην ανασκόπηση αυτή αναπτύσσονται τα χρησιμοποιούμενα ραδιοφάρμακα, καθώς και οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες (άμεση και έμμεση απεικόνιση) για την επιβεβαίωση της μεταφοράς και της έκφρασης διαφόρων θεραπευτικών γονιδίων, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραλλαγές της έμμεσης απεικόνισης. Από αυτές, πλέον σημαντική είναι η δισιστρονική προσέγγιση, καθώς και ο σχεδιασμός και η χρήση τεχνητών υποδοχέων. Στα πλαίσια αυτών των μεθόδων αναπτύσσεται η έννοια του γονιδίου-δείκτης (reporter ή marker gene) και γίνεται αναφορά στα πλέον γνωστά από αυτά τα γονίδια, όπως το γονίδιο της κινάσης της θυμιδίνης του ερπητοϊού 1 (HSV1-TK) και το γονίδιο του μετασυναπτικού υποδοχέα 2 της ντοπαμίνης (D2R). Τέλος, αναπτύσσονται οι αρχές σχεδιασμού τεχνητών υποδοχέων και συζητούνται τα προτερήματά τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Άμεση απεικόνιση, Γονιδιακή μεταφορά, Δισιστρονική προσέγγιση, Έμμεση απεικόνιση, Μοριακή απεικόνιση, Τεχνητοί υποδοχείς.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής