Τελ. ενημέρωση:

   16-Jun-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005, 528-534

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η αύξηση των ασθενών σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.
Παγκόσμιο φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις

Ε. Σπανού, Π. Καλοχαιρέτης
Νεφρολογικό Κέντρο «Γ. Παπαδάκης», ΠΓΝ Νίκαιας, Πειραιάς

Ο αριθμός των ασθενών σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (ΘΥΝΛ) με αιμοκάθαρση (ΑΜΚ), περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) ή μεταμόσχευση νεφρού (ΜΝ) αυξήθηκε με αλματώδεις ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης στις αναπτυγμένες χώρες μειώνεται συνεχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών των ασθενών, κυρίως λόγω γενίκευσης της εφαρμογής των μεθόδων υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κύρια αιτία αύξησης του επιπολασμού της ΘΥΝΛ στις οικονομικά εύρωστες χώρες είναι η αύξηση του αριθμού των νεοεντασσόμενων ασθενών, δηλαδή της επίπτωσης, και κυρίως των ασθενών ηλικίας >65 ετών και των διαβητικών ασθενών τύπου 2, ενώ δευτερεύοντες παράγοντες είναι η αύξηση της επιβίωσης, η πρωιμότερη ένταξη σε ΘΥΝΛ, η αύξηση του επιπολασμού της αρτηριακής υπέρτασης, η ελαστικότητα των κριτηρίων ένταξης κ.ά. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η κύρια αιτία αύξησης είναι η διάθεση αυξημένων κονδυλίων για την εφαρμογή των μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης και δευτερεύοντες οι παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η αύξηση των ασθενών σε ΘΥΝΛ δημιουργεί μεγάλα οικονομικά, ηθικά και κοινωνικά προβλήματα, αφού το κόστος εφαρμογής των μεθόδων αυξάνει συνεχώς και απαιτεί τη διάθεση ολοένα αυξανόμενων κονδυλίων. Έτσι, η μείωση της επίπτωσης του τελικού σταδίου της χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας ή η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ΘΥΝΛ προβάλλουν ως σημαντικές παράμετροι της προσπάθειας για τον περιορισμό των συνεπειών του φαινομένου της αύξησης των ασθενών σε ΘΥΝΛ. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αποτίμηση του μεγέθους του προβλήματος, η αναφορά στα αίτια και τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών και η έκθεση των μέτρων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις συνέπειες της συνεχούς αύξησης του αριθμού των ασθενών σε ΘΥΝΛ.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπολασμός, Επίπτωση, Υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής