Τελ. ενημέρωση:

   14-Jan-2006
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005, 493-498

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας Α στη Βόρεια Ελλάδα

Φ. Καμάρια,1 Α. Μπαντή,1 Π. Μαμάση,2 Δ. Κολοκοτρώνη,1 Α. Κανσουζίδου2
1Παθολογική Κλινική,
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων (Λοιμωδών) Θεσσαλονίκης

ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της μελέτης αυτής, που είχε προοπτικό χαρακτήρα, ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού της ηπατίτιδας Α σε άτομα, τόσο Έλληνες (Ε), όσο και αλλοδαπούς (Α), που κατοικούν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξετάστηκαν 1077 εργαζόμενοι (405 άνδρες), 739 Ε και 338 Α, ηλικίας 15-69 ετών, οι οποίοι προσήλθαν στο νοσοκομείο για έκδοση βιβλιαρίου εργασίας, στους οποίους προσδιορίστηκαν τα ολικά αντισώματα έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (HAV). Εκτιμήθηκαν δημογραφικά στοιχεία των ατόμων, όπως ο τόπος όπου μεγάλωσαν και το μορφωτικό τους επίπεδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο σύνολο των εξετασθέντων Ελλήνων βρέθηκαν θετικά αντι-ΗΑV σε ποσοστό 25%, ενώ στους αλλοδαπούς σε ποσοστό 66%. Στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, οι Έλληνες είχαν θετικά αντι-ΗΑV (α) στην ηλικία των 14-20 ετών σε ποσοστό 6%, (β) στην ηλικία των 21-30 ετών σε ποσοστό 8%, (γ) στην ηλικία των 31-40 ετών σε ποσοστό 27%, (δ) στην ηλικία των 41-50 ετών σε ποσοστό 73%, (ε) στην ηλικία >50 ετών σε ποσοστό 94%. Αντίθετα, οι αλλοδαποί από πολύ μικρή ηλικία είχαν σε μεγάλο ποσοστό θετικά αντι-ΗΑV (42% σε ηλικία 14-20 ετών). Ως προς το επίπεδο σπουδών, τόσο οι Έλληνες όσο και οι αλλοδαποί με τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαν σε μικρότερη αναλογία θετικά αντι-ΗΑV. Ως προς τον τόπο καταγωγής, από αυτούς που μεγάλωσαν στο νομό Θεσσαλονίκης ανιχνεύτηκαν αντι-ΗΑV σε ποσοστό 18%, ενώ στους υπόλοιπους νομούς σε ποσοστό 39%. Αυτοί που μεγάλωσαν σε Γεωργία και Αρμενία είχαν αντι-ΗΑV σε ποσοστό 80%, στις υπόλοιπες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε 57%, στην Αλβανία σε 93%, στα λοιπά Βαλκάνια σε 34% και στις υπόλοιπες χώρες σε 39%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο επιπολασμός των αντισωμάτων της ηπατίτιδας Α στον ελληνικό πληθυσμό είναι χαμηλός στις ηλικίες <40 ετών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζει απότομη αύξηση. Αντίθετα, στους αλλοδαπούς είναι ιδιαίτερα υψηλός, ακόμη και στις νεαρές ηλικίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλλοδαποί, Έλληνες, Ηπατίτιδα Α.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής