Τελ. ενημέρωση:

   15-Nov-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2005, 377-391

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ανάλυση δεδομένων: Μη μπαγιεσιανή προσέγγιση#

Π. Γαλάνης,## Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

#Μερική χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών
##Ο Π. Γαλάνης είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α.Σ. ΩΝΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Σφάλματα μέτρησης
  2.1. Τυχαία σφάλματα μέτρησης
  2.2. Συστηματικά σφάλματα μέτρησης
  2.3. Συγχυτές
 3. Έλεγχοι της στατιστικής σημαντικότητας
  3.1. Η έννοια του παρατηρούμενου επιπέδου σημαντικότητας σύμφωνα με τον Fisher
  3.2. Παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας
  3.3. Σφάλματα τύπου Ι και ΙΙ
 4. Στατιστική εκτίμηση
  4.1. Σημειακή εκτίμηση
  4.2. Διαστήματα εμπιστοσύνης
 5. Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας
 6. Η συνάρτηση του παρατηρούμενου επιπέδου σημαντικότητας
 7. Σύνοψη

Λέξεις ευρετηρίου: Διάστημα εμπιστοσύνης, Σημειακή εκτίμηση, Συστηματικό σφάλμα, Τυχαίο σφάλμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής