Τελ. ενημέρωση:

   10-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(3), Μάιος-Ιούνιος 2005, 284-295

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική ανάλυση μελετών ικανοποίησης ασθενών σε νοσοκομεία στην Αττική

Ν. Πολύζος, Δ. Μπαρτσώκας, Γ. Πιερράκος, Ι. Ασημακοπούλου, Ι. Υφαντόπουλος
ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Aθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Τα διαχειριστικά συστήματα ποιότητας έχουν ολοένα και αυξανόμενο ρόλο στα συστήματα υγείας των αναπτυγμένων χωρών. Σταδιακά, νοσοκομειακές μονάδες επιχειρούν και ασχολούνται με την εφαρμογή των αρχών της ποιότητας. Απώτερος σκοπός και στόχος των ερευνών που παρουσιάζονται εδώ αποτελεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των αρχών της ποιότητας και, συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός των δεικτών, που δίνουν τη δυνατότητα μιας άμεσης εικόνας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς του νοσοκομείου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Οι έρευνες διεξήχθησαν με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και με τη χρήση ερωτηματολογίων σε δύο νοσοκομεία: ένα εξειδικευμένο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοσοκομείο (378 ερωτηματολόγια) και ένα νεοσύστατο δημόσιο νοσοκομείο (108 ερωτηματολόγια εσωτερικών ασθενών και 412 ερωτηματολόγια εξωτερικών ασθενών).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την εξέταση των στοιχείων, παρατηρείται ότι ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών και στα δύο νοσοκομεία (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δημόσιο) ήταν σχετικά μεγάλος. Γενικές εντυπώσεις από τη νοσηλεία ήταν θετικές κατά 91,1% και 75,2%, αντίστοιχα. Επίσης, θετικές ήταν οι εντυπώσεις για το ιατρικό προσωπικό σε ποσοστό 92,7% και 71,3%, αντίστοιχα, ενώ για το νοσηλευτικό 92,7% και 84,4%, αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η ικανοποίηση των ασθενών είναι υψηλή και ειδικότερα στο νοσοκομείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου το σύστημα ποιότητας χρησιμοποιείται για περισσότερο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στη χρήση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και της ικανοποίησης των ασθενών. Όσο το σύστημα διαχείρισης ποιότητας χρησιμοποιείται και από τους εργαζόμενους, τόσο αυξάνεται και η ικανοποίηση των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτες ποιότητας, Ενδυνάμωση, Ικανοποίηση, Ποιότητα, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής