Τελ. ενημέρωση:

   10-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(3), Μάιος-Ιούνιος 2005, 275-283

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμβολή στη μελέτη των ασυμπτωματικών φλεβοκομβικών βραδυκαρδιών

Σ. Βαβέτση, Ν. Νικολάου, Κ. Tζιάρου, Ι. Κάνδυλας
Καρδιολογική Κλινική, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», Αθήνα

Είναι γνωστό ότι για τη διερεύνηση της λειτουργίας του φλεβοκόμβου έχουν επιστρατευθεί πλήθος μεθόδων, επεμβατικών και μη, με στόχο την ενίσχυση της διαγνωστικής ευαισθησίας και της ειδικότητας. Από τις φαρμακολογικές δοκιμασίες, η πλέον εύχρηστη είναι η δοκιμασία ατροπίνης, ενώ σε περιορισμένο βαθμό έχει χρησιμοποιηθεί η δοκιμασία ισοπροτερενόλης.

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η φαρμακευτική αξιολόγηση της χρονότροπης εφεδρείας ασθενών με ασυμπτωματική φλεβοκομβική βραδυκαρδία. Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν οι ελλειμματικές απαντήσεις του φλεβοκόμβου στη διαδοχική χορήγηση ατροπίνης και ισοπροτερενόλης και προσδιορίστηκε κλίμακα (ελλειμματικών) συχνοτήτων, όπου δεν απαιτείται μόνιμος βηματοδότης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 100 άτομα, ηλικίας 18-70 ετών, με μόνιμη ασυμπτωματική φλεβοκομβική βραδυκαρδία και χωρίς ανιχνεύσιμη καρδιοπάθεια. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόστηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο: (α) χορήγηση 2 mg ατροπίνης ενδοφλεβίως και καταγραφή της αντίστοιχης φλεβοκομβικής συχνότητας (ΦΣ). (β) Στη συνέχεια, χορηγήθηκε ενδοφλεβίως διάλυμα ισοπροτερενόλης (0,24 mg/dL), αυξάνοντας τη δόση κατά 1,2 μg/min και με όρια δόσης 2,4-7,2 μg/min. Σε κάθε βαθμίδα χορήγησης, διάρκειας 2-3 min, καταγραφόταν η μέγιστη ΦΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με το προηγούμενο πρόγραμμα διαμορφώθηκαν τρεις ομάδες αποτελεσμάτων: Ομάδα Α (ελέγχου): Φυσιολογική απάντηση στην ατροπίνη (ΦΣ >=90 σφύξεις/min) και την ισοπροτερενόλη (τελική ΦΣ 135,7±7 σφύξεις/min). Ομάδα Β: Ατροπινική συχνότητα 81,2±5,3 σφύξεις/min και αδρενεργική τελική συχνότητα 126,7±6 σφύξεις/min. Ομάδα Γ: Ατροπινική συχνότητα 74,4±4,9 σφύξεις/min και αδρενεργική συχνότητα 99,2±11 σφύξεις/min. Στατιστικά, η ομάδα Β δεν διέφερε σημαντικά από την ομάδα Α (p=0,11), ενώ η ομάδα Γ διέφερε σε βαθμό στατιστικά λίαν σημαντικό (p<0,00000...). Ομοίως, για τις ομάδες Β και Γ υπήρξε λίαν σημαντική στατιστική διαφορά (p=0,000003).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μεταξύ των περιπτώσεων όπου παρατηρείται ανεπαρκής χρονότροπη απάντηση μετά από χορήγηση ατροπίνης, η ισοπροτερενόλη έχει το πλεονέκτημα να προσδιορίζει μια ομάδα ασθενών με καλή χρονότροπη απάντηση (όπου δεν απαιτείται εμφύτευση βηματοδότη) και μια κατηγορία ασθενών με ανεπαρκή χρονότροπη εφεδρεία, στην οποία η προφυλακτική εμφύτευση βηματοδότη κρίνεται επιβεβλημένη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ατροπίνη, Ισοπροτερενόλη, Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, Φλεβόκομβος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής