Τελ. ενημέρωση:

   10-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(3), Μάιος-Ιούνιος 2005, 239-253

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Λεϊσμανίαση
Tρέχουσες απόψεις για την επιδημιολογία, τα κλινικά σύνδρομα,
τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία

Κ. Τζανέτου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Η λεϊσμανίαση χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία κλινικών συνδρόμων, με σοβαρότερο τη σπλαγχνική λεϊσμανίαση. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιπτώσεων της νόσου στις περισσότερες ενδημικές περιοχές, συμπεριλαμβανoμένης και της χώρας μας. Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι η αναφορά των προόδων στη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη και τον έλεγχο της λοίμωξης. Αναφέρονται τα 3 μείζονα κλινικά σύνδρομα (σπλαγχνική, δερματική και βλεννογονοδερματική μορφή), τα είδη της Leishmania που τα προκαλούν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, οι κλασικές και νέες μέθοδοι διάγνωσης, οι μέθοδοι τυποποίησης των ειδών και υποειδών του παρασίτου, οι νέες θεραπευτικές επιλογές και μερικά από τα μέτρα ελέγχου των μικροσκοπικών εντόμων (σκνίπες) που μεταδίδουν τη νόσο και των ζώων που αποτελούν τις δεξαμενές του παρασίτου. Η υποψία της νόσου, η ακριβής διάγνωση και η άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση μειώνουν τη θνητότητα από τη σπλαγχνική λεϊσμανίαση και συμβάλλουν στη διακοπή του κύκλου μετάδοσης και στην επιτυχία του ελέγχου της λοίμωξης στις χώρες όπου ενδημεί.

Λέξεις ευρετηρίου: Λεϊσμανίαση, Leishmania spp, Κλινικά σύνδρομα, Θεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής