Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005, 73-96

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το βρετανικό σύστημα υγείας

Γ. Υφαντόπουλος,1 Δ. Πολυγένη,2 Ι. Τακουμάκης2
1Τμήμα Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2«Κράτος και Δημόσια Πολιτική», Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Στόχος της παρούσας ανάλυσης είναι η παρουσίαση του βρετανικού υγειονομικού συστήματος, ως το βασικότερο εκπρόσωπο του αγγλοσαξονικού υγειονομικού μοντέλου. Για το σκοπό αυτόν, παρουσιάζεται η δομή και η οργάνωση του βρετανικού συστήματος υγείας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από τις βασικότερες υγειονομικές μεταρρυθμίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βρετανικό υγειονομικό σύστημα ανήκει σε εκείνα τα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία είναι γνωστά ως μοντέλα τύπου Beveridge. Βασικό χαρακτηριστικό των μοντέλων αυτών είναι ο αυξημένος κρατικός παρεμβατισμός, η κοινωνική αλληλεγγύη (solidarity), η καθολική και πλήρης υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η ισότητα στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, η δημόσια χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και η κατοχύρωση ενός ελάχιστου εισοδήματος για το σύνολο του πληθυσμού, μέσω ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος κοινωνικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ανάλυση αναφέρεται στην κατάσταση υγείας του βρετανικού πληθυσμού, μέσα από τη διαχρονική εξέλιξη των αντιπροσωπευτικότερων δεικτών υγείας [προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση, δημογραφική γήρανση, χαμένα χρόνια επιβίωσης (PYLL), βρεφική θνησιμότητα ανά 1000 γεννήσεις ζώντων, ολική θνησιμότητα ανά 100.000 κατοίκους (sdr), αριθμός γιατρών, νοσηλευτών και κλινών ανά 1000 κατοίκους]. Τέλος, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των δημοσίων και των ιδιωτικών δαπανών υγείας της Βρετανίας, για τη χρονική περίοδο 1960.1999. Τέλος, μέσα από την ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ των δαπανών υγείας και του εισοδήματος επιχειρείται η διερεύνηση του ρυθμού αύξησης του δημόσιου και του ιδιωτικού υγειονομικού τομέα στη Βρετανία την τελευταία τριακονταετία.

Λέξεις ευρετηρίου: Δαπάνες υγείας, Δείκτες υγείας, Δομή, Εθνικό Σύστημα Υγείας, Οργάνωση, Υγειονομική μεταρρύθμιση, Χρηματοδότηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής