Τελ. ενημέρωση:

   14-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005, 66-72

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαγνωστική προσέγγιση γυναικών με καρκίνο μαστού στην Ελλάδα

Α. Κεραμόπουλλος,1,2 Α. Λούβρου,1,2 Κ. Αμπελά,2 Γ. Βουρλή,1 Δ. Μπαλτάς,1
Δ. Κεραμόπουλλος,1 Β. Γάκη,1 Κ. Δημητρακάκης,2 Μ. Μπέμπη,1 Ν. Μπρεδάκης1

1Κέντρο Μαστού, Μαιευτήριο «ΙΑΣΩ»,
2Π.Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ογκολογίας Μαστού, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Πρόσφατες οδηγίες από την American Cancer Society αναφέρουν ότι η μαστογραφία είναι η μόνη κατάλληλη μέθοδος ελέγχου ασυμπτωματικού πληθυσμού για τον καρκίνου μαστού. Είναι επίσης καθιερωμένο ότι η πρώιμη διάγνωση της νόσου συνεπάγεται καλύτερη πρόγνωση για τη γυναίκα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε αυτή την αναδρομική μελέτη αναφέρονται μέθοδοι, με τις οποίες ανιχνεύθηκε ο καρκίνος του μαστού σε 1067 γυναίκες που χειρουργήθηκαν στο Π.Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ογκολογίας Μαστού, και στο Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ», μεταξύ των ετών 1980-2003. Επιπλέον, συγκρίθηκαν τα χαρακτηριστικά του όγκου τους, το συνολικό και το ελεύθερο νόσου διάστημα επιβίωσής τους ανάλογα με τον τρόπο διάγνωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση προέκυψε ότι η πλειοψηφία των γυναικών εντόπισαν τον όγκο μόνες τους (74%), ενώ στο 12,3% των περιπτώσεων η διάγνωση έγινε με μαστογραφία. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι στις περιπτώσεις όπου ο όγκος εντοπίστηκε με μαστογραφία, η νόσος ήταν σε πρώιμο στάδιο και οι γυναίκες επιβίωσαν χωρίς τη νόσο και συνολικά για μεγαλύτερο διάστημα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πρέπει να ενταθεί η σύσταση των ιατρών για ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάγνωση, Καρκίνος μαστού, Μαστογραφία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής